Cyrkowe sztuczki

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Definicja

Cyrkowe sztuczki - lapidarne określenie każdego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które godzi w żywotne interesy IV RP, a tym samym ma charakter głęboko antywolski.

Oczywiście oczywiste jest dla wszystkich, że jedynym w Wolsce odpowiedzialnym gremium, wystarczająco kompetentnym do obiektywnej oceny i podejmowania decyzji, co jest dla Wolski dobre, a co złe, są Bracia Mniejsi Zjawisko biologiczne.

W związku z tym za "cyrkową sztuczkę" powinien być uważany każdy wyrok TK, który nie jest w pełni zgodny z głęboko słusznymi oczekiwaniami Braci Kaczyńskich Zjawiska biologicznego, ich Jedynie Słusznej Partii lub Koalicji Wielkiej Odnowy Moralnej.

Geneza

Wyrażenie to zostało po raz pierwszy perfekcyjnie użyte przez Wielkiego Brata w dniu 13.03.2007, na konferencji prasowej przed ogłoszeniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie zgodności z Konstytucją wygaszenia mandatów samorządowców, którzy spóźnili się ze złożeniem oświadczeń majątkowych:

Niestety, opanowany przez Układ i inspirowany przez Określone siły Trybunał Konstytucyjny, nie bacząc na dobro Ojczyzny i za nic mając "oczywiste regulacje prawne", cynicznie uznał, że zawieszenie mandatów było niezgodne z konstytucją, obnażając w ten sposób swoje powiązania z liberalną i postkomunistyczną lewicową opozycją oraz przestępczym Układem.

Słusznie też, występując w imieniu Narodu, który dość już ma hodowania za pieniądze podatników wrogów narodu na umęczonym łonie Wolski, Jarosław Kaczyński zasygnalizował, że Trybunał Konstytucyjny powinien zostać rozpędzony:

Najważniejsze cyrkowe sztuczki Trybunału

 1. 23.03.2006sabotując śmiałe działania koalicji, mające na celu odzyskanie mediów z rąk szarej sieci korporacji i netłorków, TK uznaje znaczną część nowej ustawy medialnej za niekonstytucyjną.
 2. 19.04.2006 – działając ewidentnie we własnym partykularnym interesie i chroniąc opanowane przez liberałów korporacje i netłorki prawnicze, członkowie TK wydają wyrok, który stwierdza niezgodność z konstytucją niektórych przepisów ustawy otwierającej dostęp do zawodów prawniczych.
 3. 22.09.2006występując jako rzecznik ciemnych interesów liberałów i ich cynicznych popleczników, Trybunał orzeka, że Sejm przekroczył swoje konstytucyjne uprawnienia, zlecając tak zwanej "bankowej komisji śledczej", kierowanej przez znanego ignoranta i odnowiciela, Artura Zawiszę, badanie działalności organów, które nie podlegają jego kontroli - między innymi Narodowego Banku Polskiego i jego prezesa, Komisji Nadzoru Bankowego czy Komisji Papierów Wartościowych. W dodatku, w cynicznym uzasadnieniu, Trybunał - wbrew oczywistym faktom - poważył się na stwierdzenia, że "Sejmowa komisja nie może być sytuowana w pozycji superorganu nadrzędnego nad innymi organami. Sejm, powołując komisje, jest związany konstytucyjną zasadą podziału i równoważenia władz." W kontekście tego orzeczenia, wszelkiej maści przedstawiciele łże-elit, szarej sieci i inni aparatczycy Układu ośmielają się cynicznie twierdzić, że wezwanie przed komisję śledczą na przesłuchanie prezesa NBP Leszka Balcerowicza, jego żony Ewy Balcerowicz oraz pozostałych osób z fundacji CASE, było w znacznej części pozaprawne. Prywatne osoby i przedsiębiorców wolno bowiem komisji wzywać tylko w zakresie korzystania przez nich z funduszy państwowych.
 4. 16.01.2007nie licząc się z dobrem IV RP i pomyślnością młodych Wolaków, a tym samym działając przeciwko żywotnym interesom Wolski, TK prowokacyjnie orzeka niezgodność z konstytucją amnestii maturalnej Giertycha.
 5. 13.03.2007 – wbrew oczywistym dowodom i zdrowemu rozsądkowi, TK orzeka o niezgodności z konstytucją wygaszenia mandatów samorządowców, którzy spóźnili się ze złożeniem oświadczeń majątkowych.
 6. 22.03.2007 – w ewidentnym konflikcie z elementarną logiką i odczuciami większości Wolaków, za to w harmonii z zupełnie obcą Wolsce filozofią liberałów, Trybunał Konstytucyjny cynicznie orzeka, że - wbrew rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji - straż miejska nie może karać mandatami, ani wszczynać postępowań przed sądem grodzkim przeciw kierowcom, którzy zostali zarejestrowani przez fotoradar jako przekraczający prędkość.
 7. 24.04.2007 – wbrew elementarnym zasadom sprawiedliwości społecznej, rozpatrując dwie połączone skargi konstytucyjne osób, którym sądy odmawiały prawa do wypłaty kapitału i odsetek od przedwojennych papierów skarbowych, TK złośliwie orzeka, że przedwojenne obligacje nie zostały pozbawione wartości. Trybunał orzekł też, że Sejm ma rok na taką nowelizację przepisów, która umożliwi określenie wartości roszczeń właścicieli przedwojennych obligacji, a jeżeli tego nie uczyni, osoby te będą mogły zwrócić się do sądów o określenie kwoty należności. Wyrok jest ostateczny. Oczywiście Trybunał nie był łaskaw wspomnieć, że obligacje przedwojenne to jedna z tych spraw, których rozwiązania cynicznie zaniechano w III RP, przerzucając ten ciężar prowokacyjnie na IV RP. Na szczęście czujący odpowiedzialność za wszystkich Wolaków Nasz Wielki Przywódca zadeklarował, że niczyje roszczenia nie zostaną zapomniane, a majątek znajdujący się w niewykupionych obligacjach zostanie podzielony rzetelnie, zgodnie z zasadami sprawiedliwości PiSjanistycznej:
 8. 09.05.2007 – postępując ewidentnie niezgodnie z logiką oraz podstawowymi zasadami sprawiedliwości PiSjanistycznej, w obronie skompromitowanych inteligenckich łże-elit, wywodzących się z przestępczego Układu, Trybunał Konstytucyjny oddala trzy wnioski marszałka Sejmu Ludwika Dorna o odroczenie rozprawy w sprawie ustawy lustracyjnej. Sędziowie postanowili o rozdzieleniu skarg posłów SLD i Rzecznika Praw Obywatelskich i zajęciu się obecnie tylko wnioskiem SLD. Jak cynicznie argumentował herszt przewodniczący składowi Trybunału Konstytucyjnego, Janusz Niemcewicz - wbrew argumentacji reprezentanta Sejmu, posła PiS Arkadiusza Mularczyka - "[...] można było się przygotować do ich rozpatrzenia, tak jak na przykład zrobiła to prokuratura, mająca ten sam krótki termin." Sędzia Niemcewicz poważył się nawet na bezczelne przypomnienie, że gdy ustawę uchwalano w parlamencie, to 79 poprawek Senatu do niej wprowadzono w jeden dzień.
 9. 09.05.2007Trybunał Konstytucyjny z mściwą satysfakcją całkowicie bezprawnie nie uwzględnia wniosków posła PiS Arkadiusza Mularczyka o wyłączenie ze swojego składu sędziów Jerzego Stępnia, Ewy Łętowskiej i Marka Markiewicza, na których ewidentną i cyniczną stronniczość pan poseł przedstawił porażające dowody. Jak widać z tych kolejnych, wykonanych jednego dnia, kuglarstw rzekomych "autorytetów prawnych", sprawdzają się najczarniejsze scenariusze mówiące o niechlubnej roli, jaką to inspirowane i sterowane przez określone siły gremium wykształciuchów odgrywać może w obronie Układu oraz szarej sieci korporacji i netłorków.
 10. 10.05.2007bezczelność Trybunału przechodzi ludzkie pojęcie!!! Zamiast - jak Pan Bóg przykazał - zawiesić postępowanie w sprawie ustawy lustracyjnej, TK cynicznie wyklucza z rozprawy dwóch sędziów, którzy na podstawie porażających dowodów zostali oskarżeni przez posła Mularczyka o współpracę z SB. Jednym z takich dowodów była notatka agenta SB, w której cynicznie napisał on w 1978 r., że sędzia Jamróz odmówił współpracy z powodów moralnych. Świadczy to ponad wszelką wątpliwość o głębokim zakonspirowaniu sędziego Jamroza, skoro nawet prowadzący go agent nic o jego działaniach nie wiedział.
 11. 11.05.2007wroga działalność TK osiąga swoje apogeum: gremium to "masakruje" ustawę lustracyjną, uznając kilkadziesiąt jej przepisów za niekonstytucyjne. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny nakazuje zwrócić autorom ponad 100 tysięcy oświadczeń lustracyjnych, które zdążyły wpłynąć do biura lustracyjnego IPN, gdyż były wypełnione według niezgodnego z konstytucją wzorca. Na szczęście nie wiadomo jednak, czy i kiedy zostaną zwrócone, bo pomimo upływu kilku tygodni nie ma w tej sprawie odpowiednich przepisów. [1]
 12. 27.06.2008 – za nic mając oczywiście oczywistą rację stanu Wolski, a w szczególności jej bezpieczeństwo, jak również wbrew elementarnym prawom logiki PiSjanistycznej, Trybunał uznaje, że ustawa przewidująca publikację raportu z perfekcyjnie przeprowadzonej przez Antoniego Macierewicza weryfikacji WSI, narusza zasadę domniemania niewinności, stwarza groźbę zamieszczenia informacji nieprawdziwych oraz nie zawiera wystarczającej gwarancji praw człowieka, w szczególności poprzez:
 13. 08.07.2008 - sztuczka na specjalne zamówienie wielkich, niechętnych Wolsce handlowych netłorków, bezlitośnie wysysających pieniądze z kieszeni uczciwych obywateli Wolski: Trybunał uchyla uchwaloną przez postępową koalicję ustawę o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. Tworzy to beznadziejną sytuację w wolskiej gospodarce: Ciemny Lud już nic nie kupi, a jego pieniędzmi zawładną oligarchowie.
 14. 19.11.2008Trybunał Konstytucyjny bezczelnie odrzuca niespotykanie mądrą i uzasadnioną skargę prezydenta na ustawę Tymczasowego Rządu Okupacyjnego, zezwalającą na przyjmowanie do Służby Wywiadu oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego byłych funkcjonariuszy WSI, których w ciągu dwóch zaledwie lat nie zdążyła zweryfikować najważniejsza w dziejach Wolski komisja weryfikacyjna, bohatersko kierowana przez - kolejno - Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego. To haniebne orzeczenie otwiera drogę do zatrudniania w służbach setek do cna skompromitowanych szpiegów KGB, BND i Mossadu, agentów Układu oraz wszelkiej maści sługusów szarej sieci korporacji i netłorków.
 15. 26.11.2008 - Trybunał Konstytucyjny bezczelnie odrzuca skargę PiS na powołanie komisji śledczej do spraw nacisków i - wbrew oczywiście oczywistym faktom i porażającym dowodom - całkowicie bezprawnie uznaje, że może ona w dalszym ciągu spokojnie jątrzyć przeciwko niesłychanie słusznym i w całej pełni legalnym działaniom najlepszego rządu w dziejach Wolski.
 16. 18.12.2008 - pod pretekstem, że ustawodawca w sposób niedopuszczalny zadysponował majątkiem spółdzielni, Trybunał Konstytucyjny bezczelnie uznaje za niekonstytucyjne przepisy ustawy zezwalającej na tani wykup mieszkań spółdzielczych. O tym, że wbrew cynicznym deklaracjom Trybunału przepisy ustawy w żaden sposób nie mogą być niezgodne z Konstytucją, świadczy niepodważalny fakt, że ustawa nie została w 2007 r. zawetowana przez prezydenta, który - jak powszechnie wiadomo - jest w tej sprawie jedynym autentycznym i nieomylnym autorytetem.
 17. 24.03.2009 - pod niespotykanie kłamliwym pretekstem niezgodności z konstytucją poprawek znoszących ograniczenie dotyczące okresu, na jaki kasy mogą udzielać kredytów i pożyczek, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe nie będą mogły udzielać długoterminowych pożyczek i kredytów. Jedynie słuszną poprawkę tej treści do ustawy o SKOK-ach złożyli posłowie PiS, a Sejm - mimo ostrzeżeń o niezgodności takiego rozwiązania z konstytucją - uchwalił ją w 2006 r.
 18. 22.04.2009 - pod kłamliwym pretekstem, że definicja "sytuacji kryzysowej" jest tak niedookreślona, że "łamie zasadę demokratycznego państwa prawa", Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z Konstytucją ustawy o zarządzaniu kryzysowym, uchwalonej w dniu 26.04.2007 z inicjatywy i głosami rządu PiS, LPR i Samoobrony. Nieprecyzyjna definicja "sytuacji kryzysowej" w ustawie pozwalała na stosowanie środków nadzwyczajnych - w tym sięgania do pomocy wojska - między innymi w sytuacjach strajkowych.
 19. 20.05.2009 - zamiast jak Pan Bóg przykazał potwierdzić, że zgodnie z niesłychanie jednoznacznym zapisem w Konstytucji, prezydent może sobie nie tylko szczytować gdzie i kiedy chce, ale także decydować o kształcie polityki zagranicznej Wolski i nią kierować, Trybunał Konstytucyjny bezczelnie i kłamliwie stwierdził, że stanowisko Wolski na unijne szczyty ustala Tymczasowy Rząd Okupacyjny, a przedstawia na posiedzeniach Rady Europejskiej premier.
 20. 23.06.2009 (Dzień Ojca) - Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa o CBA, która powstała za rządów Jarosława Kaczyńskiego jest częściowo niezgodna z Konstytucją. Trybunał zwrócił uwagę na przepisy ustawy, mówiące o gromadzeniu danych osobowych, które nie są konieczne dla czynności operacyjnych i uznał je, a także definicję korupcji z ustawy o CBA, za niekonstytucyjne. Jest to porażający dowód przynależności TK do Frontu Obrony Przestępców. Ustawa o CBA pozwala bowiem na ściganie nawet tych prywatnych przedsiębiorców, którzy nie korzystają ze środków publicznych]. [2]
 21. 29.10.2009 - rozpatrzywszy kierowanie prezydenta z dnia 05.03.2009 - ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawyOrdynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, Trybunał Konstytucyjny oświadczył bezczelnie, że inkryminowana ustawa jest zgodna z konstytucją:
 22. 20.01.2010 - rozpatrzywszy kierowanie prezydenta z dnia 18.05.2009 o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych, Trybunał Konstytucyjny uznał, że ograniczenie subwencji budżetowej dla partii w trakcie roku budżetowego jest zgodne z Konstytucją, jednak może dotyczyć wyłącznie tych kwartałów, które nastąpią po wejściu w życie ustawy.
 23. 24.11.2010 - Trybunał Konstytucyjny bez zmrużenia oka przypieczętował rozbiór Wolski, bezczelnie orzekając, że Traktat Lizboński jest zgodny z wolską Konstytucją. Tym samym Trybunał nie przychylił się do skargi bohaterskich senatorów Ruchu Oporu, którzy jedynie słusznie uznali, że przeniesienie konstytucyjnych kompetencji organów Wolski na organy UE i ograniczona skuteczność prawa sprzeciwu naszych władz jest sprzeczna z artykułem 90, ustęp 1 Konstytucji.
 24. 07.05.2014 - Trybunał Konstytucyjny - wbrew setkom porażających dowodów i argumentów merytorycznych oraz jedynie słusznym opiniom ogólnonarodowego Ruchu Oporu i bohaterskiego perfekcyjnie apolitycznego związku zawodowego "Solidarność" - haniebnie uznaje, że podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia jest rzekomo zgodne z Konstytucją! Ten oburzający wyrok jest oczywiście oczywistą kpiną z inteligencji wszystkich Wolaków, którzy doskonale wiedzą, że w Konstytucji nie ma ani słowa, które mogłoby być interpretowane jako zgoda nahaniebną zbrodnię przeciwko ludowi pracującemu miast i wsi!
 25. 07.11.2016 (99 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej) - aby zamaskować ewidentne nadużycie władzy przez swego prezesa, który zarządził posiedzenie w niekonstytucyjnym składzie, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zasady wyłaniania kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego zawarte w ostatniej, lipcowej, nowelizacji ustawyzgodne z konstytucją. TK w niekonstytucyjnym, pięcioosobowym składzie niejednogłośnie uznał za zgodne z konstytucją dwa zaskarżone zapisy - o tym, że Zgromadzenie Ogólne TK przedstawia prezydentowi trzech kandydatów na prezesa (i wiceprezesa) TK oraz że sędzia ma tylko jeden głos i może głosować tylko na jednego kandydata - ten drugi zapis rozumiany w zakresie, w jakim nie odnosi się do uchwały ws. kandydatur na prezesa (i wiceperezesa). Jednogłośnie umorzono sprawę trzeciego zaskarżonego zapisu - że sędzia może zgłosić jako kandydata siebie albo innego sędziego. Wniosek w tej sprawie złożyły PO i Nowoczesna po tym, jak 11 sierpnia TK niejednogłośnie uznał za niekonstytucyjne kilkanaście przepisów nowej ustawy o Trybunale z 22 lipca (megamocny rząd nie opublikował tego rzekomego wyroku). TK nie zakwestionował wtedy przepisu o liczbie kandydatów na prezesa i wiceprezesa, przedstawianych prezydentowi RP przez Zgromadzenie Ogólne TK. Trybunał umorzył ten wątek z powodów formalnych. PO i N uzupełniły argumentację z poprzedniego wniosku. Zgodnie z ustawą z 22 lipca, prezydent powołuje prezesa i wiceprezesa TK spośród trzech kandydatów przedstawianych mu przez Zgromadzenie Ogólne TK (wg poprzedniej ustawy było dwóch kandydatów). Kadencja obecnego prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego kończy się 19.12.2016 r.
 26. 08.11.2016 - "Konieczność przyjęcia nowego Regulaminu wynika z ustawy z 22 lipca Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które zebrało się w sprawie przyjęcia nowego regulaminu TK nie podjęło żadnej uchwały." - poinformował Trybunał Konstytucyjny. Troje wybranych przez Partię sędziów jedynie słusznie nie wzięło udziału w obradach. Trybunał Konstytucyjny poinformował w komunikacie, że:

Patrz też

Linki zewnętrzne: