Konstytucja IV RP

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Hierarchiaaktówprawnych.jpg
Już w 50 miesięcy (styczeń 2010) od ogłoszenia rozentuzjazmowanemu Narodowi radosnej nowiny o budowie IV RP Zespół Pracy Państwowej ogłosił obowiązującą, na razie tylko w Państwie Podziemnym, przyjętą jednogłośnie przez samego Jarosława Geniusza-Kaczyńskiego ustawę zasadniczą (kryptonim: "Ćwiczenie intelektualne").

Święta Trójca, czyli Osoby i Dokumenty stojące ponad Konstytucją IV RP (kryptonim: "Ćwiczenie intelektualne")

 1. Jarosław Geniusz-Kaczyński
 2. Ojciec Dyrektor
 3. Statut PiS

Przesłanie ZPP

Jak twierdzi sam ZPP przesłanie można streścić w formule:

Prezydent, Prezydent über alles

W aureoli über alles

Zgodnie z zasadą jednogłośnego rozstrzygania o wszystkim Prezydent IV RP ma prawo robić, co mu się żywnie podoba, bo jest ucieleśnieniem interesu państwa. Na przykład:

Art. 73:

Logicznym jest, że zgodnie z zasadą jednogłośnego rozstrzygania o wszystkim Prezydent IV RP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoje samoistne akty, zwane czynnościami:

Art. 77, pkt 1:

Miażdżący dowód tezy o jedynie słusznej omnipotencji Prezydenta

ZPP dixit:

Prezydent w dualnej roli instytucji i narzędzia stojącego na straży oraz ponad

Art. 7:

 1. "Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym przedstawicielem Państwa Polskiego w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych oraz gwarantem ciągłości władzy państwowej. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, dba o spójność działań państwa, stoi na straży jego suwerenności i bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium."
 2. "Władza ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza są rozdzielone. Władze ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą – Rada Ministrów, którą kieruje Prezes Rady Ministrów, a władzę sądownicząTrybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu i sądy."

Jak widać Prezydent stoi tam, gdzie trzeba, czyli ponad wszelką władzą, ergo jest każdą z nich. C.n.d. Przykłady:

Art. 71, pkt 10:

Art. 71, pkt 12:

Art. 72:

 1. "W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać posiedzenie Rady Ministrów.
 2. "Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje posiedzenie Rady Ministrów w celu rozpatrzenia projektu strategicznych kierunków polityki państwa.
 3. "Prezydent Rzeczypospolitej przewodniczy posiedzeniu Rady Ministrów zwołanemu na podstawie ust. 1 lub 2, lecz nie uczestniczy w głosowaniu.

Samoistne akty urzędowe Prezydenta

Art. 76, pkt 2:

 1. zarządzenia wyborów,
 2. zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu lub Senatu,
 3. skrócenia kadencji Sejmu,
 4. inicjatywy ustawodawczej,
 5. podpisania i zarządzenia ogłoszenia ustawy konstytucyjnej albo ustawy, a także zastosowania weta ustawodawczego,
 6. zarządzenia przeprowadzenia referendum krajowego,
 7. skierowania orędzia do Sejmu lub Senatu oraz zabierania głosu na posiedzeniu izby,
 8. inicjowania postępowania oraz udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 9. inicjowania postępowania zmierzającego do postanowienia w skład oskarżenia [ zachowano pisownię oryginału ] przed Trybunałem Stanu,
 10. powołania sędziego, Prezesa lub wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa Urzędu do Spraw Mediów Elektronicznych oraz Szefa Służby Cywilnej,
 11. zwołania posiedzenia Rady Ministrów i przewodniczenia zwołanemu posiedzeniu,
 12. desygnowania lub powołania Prezesa Rady Ministrów, powołania lub odwołania innego członka Rady Ministrów, odmowy powołania Prezesa Rady Ministrów lub innego członka Rady Ministrów oraz przyjęcia dymisji Rady Ministrów i powierzenia jej tymczasowego pełnienia obowiązków,
 13. przewodniczenia Radzie do Spraw Sądownictwa oraz powołania jej członka,
 14. przewodniczenia Radzie Obrony Rzeczypospolitej,
 15. nadania orderu lub odznaczenia,
 16. stosowania prawa łaski,
 17. nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów dokonywanych na jego podstawie,
 18. nadania statutu Radzie Strategii Państwowej oraz aktów dokonywanych na jego podstawie,
 19. wystąpienia do innego organu władzy publicznej o udzielenie informacji lub wyjaśnień albo pomocy potrzebnej do wykonywania kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej,
 20. aktu dokonywanego w myśl Konstytucji lub ustawy na wniosek albo za zgodą innego organu,
 21. zgody na akt innego organu wyrażanej w przypadkach określonych w Konstytucji lub ustawie.

Prezydent skraca, odwołuje, odmawia i zarządza aktem samoistnym

Skraca i odwołuje

Art. 94, pkt 2.1:

Innymi słowy, jak mu się Sejm nie spodoba.

Odmawia

Art. 122, pkt 1:

Zarządza i może odwołać

Art. 103, pkt 1:

Innymi słowy, jak się mu rząd nie spodoba, to suflując Narodowi populistyczne rozwiązania rozbijające budżet w ten sposób nie tylko doprowadzi do dymisji rządu, którego nie lubi, ale i doprowadzi szczęśliwie siebie do własnej reelekcji.

Art. 105:

 1. "Prezydent Rzeczypospolitej może zarządzić przeprowadzenie referendum krajowego w sprawie przygotowanego przez siebie projektu ustawy przed jego skierowaniem do Sejmu."
 2. "Jeżeli Naród wiążąco wypowiedział się za projektem, o którym mowa w ust. 1, Prezydent Rzeczypospolitej składa go Marszałkowi Sejmu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku referendum krajowego. W takim przypadku Sejm i Senat mogą wnosić poprawki jedynie za zgodą Prezydenta Rzeczypospolitej, a Senat nie może odrzucić ustawy uchwalonej przez Sejm."
 3. "Jeżeli Sejm nie uchwali ustawy w ciągu 90 miesięcy od złożenia jej projektu w trybie ust. 2, Prezydent Rzeczypospolitej może zarządzić skrócenie kadencji Sejmu w ciągu 14 dni od bezskutecznego upływu tego terminu, a jeżeli przed jego upływem Sejm odrzucił projekt ustawy – w ciągu 14 dni od dnia odrzucenia projektu."

Innymi słowy, jak się Sejmowi zasuflowana przez Prezydenta wola Narodu nie spodoba, to się go odwoła aktem samoistnym. Wprawdzie w ciągu 90 miesięcy skończy się kadencja Prezydenta i Sejmu, ale kolejny Prezydent będzie mógł ukarać nowy Sejm za anarchizację życia społecznego.

Interesy, których zawsze broni Prezydent

Heteroseksualizm

Art. 4, pkt 1.3:

Pamięć

Art. 4, pkt 1.11:

Jednolitość

Art. 5:

Cokolwiek to oznacza.

Prezydentowi, ponieważ jest omnipotentny, staż jest niepotrzebny

Art. 32:

 1. "Prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów i senatorów oraz prawo udziału w referendum krajowym ma obywatel polski, który ukończył 18 lat oraz nie jest ubezwłasnowolniony ani nie został prawomocnie pozbawiony praw publicznych lub praw wyborczych."
 2. "Wybranym do Sejmu może być obywatel polski, który ukończył 21 lat, spełnia pozostałe warunki określone w ust. 1 oraz nie został prawomocnie skazany za popełnione z winy umyślnej przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego."
 3. "Wybranym do Senatu może być obywatel polski, który ukończył 30 lat, spełnia pozostałe warunki określone w ust. 1 i 2 oraz pełnił łącznie przez co najmniej 5 lat funkcję publiczną z powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejm, Senat, Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, funkcję posła lub senatora bądź pochodząca z wyborów bezpośrednich funkcję w samorządzie terytorialnym na szczeblu gminnym lub ponadgminnym."
 4. "Wybranym Prezydentem Rzeczypospolitej może być obywatel polski, który ukończył 35 lat oraz spełnia pozostałe warunki określone w ust. 1 i 2."

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

Art. 10, pkt 1:

Sprawy nieuregulowane - miażdżący dowód demokracji

Art. 30, pkt 2:

Kwestia jedynie słusznej większości parlamentarnej

W dniu 27 marca 2024 były Wuc w Radiu Plus zaprezentował w prostych żołnierskich słowach jedynie słuszne wytyczne dotyczące większości parlamentarnej w po raz drugi restaurowanej IV RP:

Patrz też

Linki zewnętrzne