Portrety Jarosława

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Wprowadzenie

Procesy dobrej zmiany, wdrażane przez Biało-Czerwony Obóz pod światłym przywództwem Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, z założeniu prowadzą do kompleksowej odbudowy doprowadzonej przez reżim okupacyjny do ruin i zgliszcz Wolski oraz budowę odrodzonej na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania IV RP.

Realizacja tego dziejowego zadania możliwa jest jedynie dzięki stworzeniu przez Ojca Narodu perfekcyjnych warunków dla harmonijnej współpracy Zrodzonego Przez Błogosławione Łono i Wykarmionego Przez Błogosławione Piersi, drugiego najlepszego w dziejach Wolski prezydenta - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomnego, dlatego dobrze stojącego, obrońcy dobrej zmiany Andrzeja Dudy (pseudonim sceniczny: "Maliniak") i premier megamocnego rządu Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, twardej jak Margaret Thatcher, ale wrażliwej i ciepłej jak dziewczyna z południa Polski, Beaty Szydło.

Dobra zmiana w sztuce

W sposób oczywiście oczywisty te - jak wspomniano - kompleksowe działania nie mogą pominąć sfery szeroko rozumianej sztuki, w której konieczne jest pilne zastąpienie oderwanych od palących potrzeb rzeczywistości, dekadenckich i abstrakcyjnych, a najczęściej głęboko antywolskich i antychrześcijańskich żydo-masońsko-lewacko-libertyńskich tak zwanych "dzieł sztuki", prawdziwą twórczością z najwyższej półki, precyzyjnie dostosowaną do potrzeb ludu pracującego miast i wsi oraz odpowiadającą na wyzwania obecnych czasów wielkiej przemiany.

Działania na tym polu już od pierwszych dni dobrej zmiany, prowadzone są przez najlepszego w dziejach Wolski ministra kultury i dziedzictwa narodowego, bohaterskiego profesora Piotra Glińskiego (pseudonim z czasów konspiracji: "Profesor Tablet") i przyniosły już wiele spektakularnych sukcesów.

Przełomowe osiągnięcie na polu dobrej zmiany w sztuce

W dniu 24.06.2016, w Pabianicach koło Łodzi miało miejsce epokowe i kluczowe dla przyszłości całej światowej kultury i sztuki wydarzenie: w Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Kościuszki 14, otwarto wystawę prezentującą 35 (słownie: trzydzieści pięć) portretów Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego!

Zdając sobie sprawę, że z powodu gigantycznego zainteresowania, przekraczającego co najmniej kilkadziesiąt tysięcy razy możliwości organizatorów, ale też z powodu haniebnych utrudnień ze strony wrogów narodu i przeciwników dobrej zmiany, nie wszyscy Prawi Wolacy będą mieli możliwość zapoznania się z tą zapierającą dech w piersiach ekspozycją, Dyrekcja Muzeum IV RP przygotowała specjalny reportaż z wernisażu, w którym zaprezentowano reprodukcje wszystkich wystawianych arcydzieł.

Reportaż z galerii w Pabianicach

Pogłębiona analiza ekspozycji

Analiza formalna

We wszystkich wystawionych portretach uwagę zwraca mistrzowskie opanowanie trzech zasadniczych typów portretów:

Na mistrzostwo to składa się przede wszystkim wspaniała kompozycja wszystkich dzieł, charakteryzująca się optymalnym wykorzystaniem powierzchni płócien, z perfekcyjnym wyeksponowaniem przez twórców głównego podmiotu lirycznego ekspozycji.

W pracach wykorzystano szeroki wachlarz technik malarskich oraz dostępnych środków plastycznego wyrazu - począwszy od suchych pasteli, poprzez akwarele, aż do technik olejnych.

Godne najwyższego uznania jest też stosowanie zróżnicowanej, ale zawsze ściśle odpowiadającej klimatowi portretu palety barw, wywołującej u odbiorcy nastrój refleksji i zadumy, charakterystyczny dla powagi obiektu utrwalonego na portrecie.

Całości dopełnia mistrzowskie operowanie ostrymi światłocieniami, niewątpliwie godne samego Michelangela Merisi'ego da Caravaggia (1571 - 1610), który w swoich obrazach wyrzekał się charakterystycznego dla renesansu piękna ludzkiego ciała na rzecz realizmu. Dzięki takiemu podejściu, znakomitą większość tych poruszających portretów cechuje połączenie realistycznej, fizycznej formy oraz głębokiej i przejmującej treści psychologicznej.

Analiza merytoryczna

Wszystkie wyeksponowane okazy przedstawiają podobizny jedynej niewątpliwie w chwili obecnej postaci wartej portretowania - Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego. Dzięki niespotykanemu talentowi, perfekcyjnemu warsztatowi oraz wielkiemu patriotyzmowi twórców, dla każdego odbiorcy, nawet niemającego wcześniej kontaktu z prawdziwą wielką sztuką, oczywiście oczywiste stają się wszystkie przymioty portretowanego obiektu, wśród których szczególnie rzucają się w oszczy:

Reportaż z wystawy Piotr Jakubczaka "Polska Golgota, czyli Ołtarz Hipokryzji" w Galerii Kukuczka w Istebnej-Jasnowicach

Kierunki dalszego rozwoju sztuki portretowej w Wolsce

Ubogacenie warsztatu twórców

Wydaje się, że w miarę spontanicznego rozwoju sztuki portreciarskiej i lawinowego wzrostu liczby arcydzieł malarstwa poświęconych Naszemu Umiłowanemu Przywódcy, Nowemu Zbawicielowi Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiemu Higieniście, niezłomnemu i charyzmatycznemu, przypadkowo niedointernowanemu, Cudownie Ocalonemu Prezesowi-Premierowi-prawie Prezydentowi Jarosławowi (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionemu-Kaczyńskiemu, należy promować również kolejne, bardziej ambitne typy portretów, jak na przykład:

W ramach swojej statutowej misji upowszechniania wiedzy, Muzeum IV RP prezentuje poniżej klasyczne przykłady tych trzech typów portretów, z myślą o zainspirowaniu i zachęceniu kolejnych Prawych Twórców do kontynuowania dzieła mistrzów.

Niewątpliwie najbardziej godny polecenia jest tu pierwszy z zaprezentowanych typów portretów, który zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów roboczych oraz weny twórczej artysty, jak również poprawę współczynnika efektywności powierzchniowej dzieła (trzy podobizny Ojca Narodu na jednostkę przeliczeniową obrazu!). Nie bez znaczenia jest tu też fakt autentyczny, że Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, Obrońca Europy przed islamem, Wielki Higienista, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński przyszedł na świat z ciąży mnogiej, co może zostać symbolicznie oddane w takiej formie portretu.

Swoje zalety posiada też drugi rodzaj portretu, który dzięki swej połnopostaciowości pozwoli niewątpliwie na jeszcze lepsze odwzorowanie całej pełni nadludzkich wprost przymiotów Ojca Narodu, a szczególnie jego dynamizmu i niebywałej powagi, emanującej z całej imponującej postaci.

Edukacja plastyczna

Jak wiadomo, dla zapewnienia harmonijnego rozwoju sztuki portreciarskiej niezbędne jest wdrożenie procesu wszechstronnego kształcenia przyszłych portrecistów Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego.

To bardzo ważne zadanie powinno być realizowane już na poziomie kształcenia przedszkolnego. Na tym etapie rozwoju, dzieciom powinny zostać zapewnione zatwierdzone przez ministerstwa edukacji narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego, zestawy kolorowanek z konturami Ojca Narodu w różnych stanach emocjonalnych, w liczbie co najmniej 1 sztuki na dziecko na każdy dzień roku szkolnego. Systematyczność w pracy z nimi oraz jakość wykonania (niewyjeżdżanie poza linie, użycie zestawów kolorów odpowiednich dla stanu emocjonalnego podmiotu lirycznego, ogólna staranność wykonania etc.), powinny być sprawdzane i stanowić główny czynnik oceny postępów dziecka w placówce przedszkolnej.

Na kolejnych etapach kształcenia, umiejętności portretowania Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, powinny być rozwijane poprzez sukcesywne wprowadzanie coraz trudniejszych zadań, jak na przykład sporządzanie portretów na podstawie szablonów i rysunków konturowych Ojca Narodu w różnych pozach, portretowanie ze zdjęć (wszystkie typy portretów), portretowanie z pamięci (Uwaga! Nie mylić z portretem pamięciowym!), czy wreszcie portretowanie na podstawie opisów słownych najbliższych współpracowników (zadanie dla klas licealnych o profilu "Portrety Jarosława Kaczyńskiego").

Proces edukacji portretowej młodych ludzi powinien zostać dopełniony w akademiach sztuk pięknych, na których - w ramach gwarantującej dobrą zmianę reformy szkolnictwa wyższego - utworzone zostaną Wydziały Portretowania Jarosława Kaczyńskiego.

Popularyzacja

Do upowszechniania nowej szkoły wolskiego portreciarstwa, wykorzystać należy w szczególności gigantyczny sukces pionierskiej ekspozycji w Pabianicach, dzięki której miasto to stało się obecnie stolicą wolskiej sztuki. W związku z powyższym, minister kultury i dziedzictwa narodowego już w najbliższym czasie powinien zobowiązać wszystkie Miejskie Ośrodki oraz Domy Kultury do pilnego zorganizowania podobnych wystaw portretów Ojca Narodu. Ewentualne niewywiązanie się którejś z placówek z tego zaszczytnego patriotycznego obowiązku, skutkować powinno natychmiastową wizytą kontrolną CBA oraz szczegółową lustracją wszystkich pracowników, począwszy od sprzątaczek i palaczy kotłowych.

Biorąc pod uwagę fakt, że placówek tego rodzaju jest obecnie w Wolsce nieco ponad 3,5 tysiąca, można stwierdzić że przeciętnie jedna ekspozycja przypadałaby na około 11 tysięcy Wolaków. Oczywiście oczywiste jest, że nie zapewni to społeczeństwu wystarczająco swobodnego dostępu do wielkiej sztuki. W związku z tym ministerstwo kultury powinno zobowiązać wszystkie miejscowości w Wolsce do utworzenia takich ośrodków. Wystawy portretów we wszystkich z blisko 104 tysięcy wolskich miast, wsi, osad, kolonii i przysiółków, radykalnie poprawią potencjał ekspozycyjny w skali kroju, dając przeciętnie jedną wystawę portretów Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, na prawie 370 mieszkańców.

Dla jeszcze pełniejszego zaspokojenia potrzeb ludu pracującego miast i wsi, pożądane będzie również uruchomienie objazdowych ekspozycji portretów Ojca Narodu, do których wykorzystać można między innymi całkowicie zbędne już Dudabusy i Szydłobusy, jak również osławione Tuskobusy, które zostaną skonfiskowane natychmiast po skazującym wyroku sądowym dla ich właściciela.

Nowy nurt w malarstwie

Wydaje się pewne, że powstająca nowa wolska szkoła portretu, w niedalekiej perspektywie czasowej wygeneruje nowy, ożywczy prąd w wolskim malarstwie, który na trwale odciśnie się w świadomości społecznej Wolaków, a tym samym na całej naszej kulturze.

Dobra zmiana w innych dziedzinach sztuki

Bez wątpienia pełne świeżości i odpowiadające artykułowanym przez społeczeństwo potrzebom malarstwo wolskie, nie pozostanie bez wpływu na inne dziedziny sztuki, które nowego wyrazu i aktualnych treści także poszukiwać będą w świetlanej postaci Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego.

By zachęcić twórców spod znaku innych muz do zainteresowania si ętym nowym, czysto wolskim kierunkiem w sztuce, a jednocześnie dla spopularyzowania jego idei w społeczeństwie, celowe wydaje się wspieranie, eksponowanie i nagradzanie najbardziej obiecujących artystów, poprzez organizację i szerokie reklamowanie takich eventów, jak na przykład:

  • międzynarodowy festiwal "Cantata Jaroslaviensis", popularyzujący pieśni o Jarosławie Kaczyńskim
  • międzynarodowy konkurs literacki na wielotomową "Sagę Rodu Kaczyńskich", opisującą dzieje rodziny Ojca Narodu od czasów Mieszka I1)
  • konkurs sonetów o Jarosławie Kaczyńskim
  • międzynarodowy festiwal teatralny "Sztuki i sztuczki z Jarosławem"
  • konkurs na serial dokumentalno-przyrodniczy "Koty Jarosława"
  • doroczne biennale lub triennale złotych myśli i aforyzmów Jarosława Kaczyńskiego
  • konkurs na scenariusz filmu fabularnego "Młody Jarosław"

Przypisy

Patrz też