Scenariusze powyborcze 2007

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Wprowadzenie

Zbliżający się milowymi krokami dzień 21 października, a więc dzień przedterminowych wyborów do wolskiego parlamentu, będzie bez wątpienia najważniejszym dniem w całej historii Wolski.

W tym krytycznym momencie decydujący atak będą chciały przypuścić mroczne siły wszelkiej maści wrogów narodu, zjednoczonych pod szyldem szarej sieci złowrogiego Układu. Atak, którego stawką będzie przyszłość IV RP, mądrze i sprawiedliwie rządzonej dotychczas pod przewodnictwem Partii i jej Wielkiego Przywódcy.

Nic więc dziwnego, że ten dalekowzrocznie i niesłychanie propaństwowo myślący polityk, operujący kategoriami zapewnienia najwyższego dobra umęczonej Ojczyźnie i planujący jej przyszłość oraz przetrwanie Narodu Wolskiego w kilkusetletniej perspektywie, przeprowadził wnikliwą i wyjątkowo precyzyjną analizę bieżącej sytuacji oraz perspektyw jej rozwoju po przedterminowych wyborach.

W jej wyniku nasz Wielki Przywódca przewidział wszystkie możliwe scenariusze powyborcze i opracował uniwersalny plan ratowania IV RP. Dzięki swoim bliskim koneksjom z kołami zbliżonymi do elitarnych środowisk najwyższych władz Partii, kustoszom Muzeum IV RP udało się dotrzeć do supertajnych analiz oraz zamierzeń strategicznych Partii i rządu, które zapewnią niezawodnie zachowanie integralności terytorialnej Ojczyzny i przetrwanie jej bytu państwowego oraz zachowanie tożsamości narodowej Wolaków.

Scenariusze rozwoju sytuacji powyborczej, błyskotliwie przewidziane przez Ojca Narodu, przedstawiono poniżej.

Scenariusze powyborcze

Choć dla każdego oczywiste jest, że prawdziwa walka wyborcza sprowadzi się do morderczego pojedynku dobra, uosabianego przez Jarosława Kaczyńskiego 1) 2) ze złem, którego ucieleśnieniem są Szatan 3) 4) oraz Donald Tusk 5), to jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak olbrzymie i dalekosiężne konsekwencje może mieć oddany przez każdego z nas głos.

Jak genialnie dostrzegł to Wielki Brat, konsekwencje naszego wyboru mogą wpłynąć na długoterminową przyszłość nie tylko Wolski, ale całej Europy, a nawet - nie wahajamy się przedstawić wprost myśli Wielkiego Wizjonera! - całego świata i przetrwania w nim cywilizacji łacińskiej, której głównym przejawem jest ideologia PiSjanistyczna.

W zależności od wyniku wyborów 2007, sytuacja rozwinie się w następujących kierunkach:

Wariant I - okupacja niemiecka

Jeżeli kłamliwa propaganda wyborcza i niecne machlojki (z korupcją polityczną na czele) Platformy Obywatelskiej, doprowadzą do ogłupienia społeczeństwa wystarczającego jej do zwycięstwa wyborczego, to niewątpliwie w niesłychanie krótkim czasie nasz kraj oddany zostanie pod okupację niemiecką.

Taki rozwój sytuacji po zwycięstwie PO jest dla każdego rozsądnie myślącego Wolaka absolutnie oczywisty i bezdyskusyjny, co w sposób jednoznaczny potwierdzają następujące przykłady niezliczonych porażających dowodów:

  1. Przynależność Donalda Tuska do narodu kaszubskiego, który - jak powszechnie wiadomo - jest mieszaniną narodowości niemieckiej i pruskiej, ze znaczną domieszka krwi krzyżackiej
  2. Bardzo poważna mutacja genetyczna typu Wehrmacht, wynikająca z przynależności jego dziadka do Wehrmachtu
  3. Stałe kontakty i konsultacje Tuska z przywódczynią wrogiego mocarstwa Niemiec, Angelą Merkel, w tym rozmowa telefoniczna na jej koszt (15.01.2007)
  4. Przynależność Platformy Obywatelskiej do zdominowanej przez Niemców Grupy EPL-ED (Frakcja Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów) w Parlamencie Europejskim, której przewodniczącym jest znany rewizjonista i zapoznany wróg Wolski, Hans-Gert Poettering

Faktycznie więc i bez najmniejszych wątpliwości, zwycięstwo PO cofnie Wolskę do roku 1939, a w jej miejsce utworzony zostanie nowy land - Niemcy Wschodnie (niem.: Ostdeutschland).

Cały kraj poddany zostanie brutalnej okupacji, z wszystkimi jej tragicznymi konsekwencjami, jak godzina policyjna, masowe aresztowania i wywózki, systematyczne realizowanie procesów zmierzających do wynarodowiania Wolaków, wysiedlenia, kierowanie na roboty przymusowe oraz fizyczna eksterminacja najlepszych córek i synów Narodu.

Wariant II - okupacja rosyjska

Analogicznie do zwycięstwa PO, triumf wyborczy Lewicy i tak zwanych "Demokratów", niewątpliwie doprowadzi również w krótkim czasie do oddania Wolski pod obcą okupację. przy takim rozwoju sytuacji okupantem nie będą jednak Niemcy, a inne odwiecznie wrogie mocarstwo - Rosja.

Również w tym przypadku, scenariusz taki potwierdzają liczne porażające dowody, z których najważniejsze to:

  1. Powszechnie znane powiązania ze służbami specjalnymi ZSRR i Rosji obecnych prominentnych "działaczy" lewicy (sprawa Ałganowa: Józef Oleksy i Aleksander Kwaśniewski)
  2. Udowodnione ponad wszelką wątpliwość w raporcie Macierewicza powiązania zdominowanych przez postkomunistów Wojskowych Służb Informacyjnych z wywiadem rosyjskim.
  3. Również udowodniona w sposób niepodważalny przez pana Macierewicza, oburzająca działalność szpiegowska na rzecz ZSRR i Rosji, prowadzona przez prominentnych ludzi lewicy pod przykrywką stanowisk ministrów spraw zagranicznych (Geremek, Skubiszewski, Rosati, Bartoszewski, Cimoszewicz, Olechowski, Rotfeld i Meller)
  4. Liczne i bliskie kontakty towarzyskie, połączone ze spożywaniem nadmiernych ilości alkoholu, lidera LiD, Aleksandra Kwaśniewskiego z przedstawicielami wschodnich sąsiadów Wolski.

Całkowicie pewne jest więc, że w tej sytuacji Wolska również zniknie z mapy Europy, a w jej miejsce, w granicach imperialnej Rosji pojawi nowy obwód, dla którego - według doniesień niesłychanie kompetentnych służb wywiadowczych, kierowanych przez wybitnego Wolaka Antoniego Macierewicza - przewidziano nazwę "Obwód Kaliningradzko - Warszawski" (ros.: Kaliningradsko-Warszawskaja Obłast).

Wariant III - IV rozbiór Wolski

Niewątpliwie najgorszy los czeka jednak Wolskę w przypadku zwycięstwa w nadchodzących wyborach Partii. Można niestety być pewnym, że żadne z pozostałych ugrupowań parlamentarnych, złośliwie i przewrotnie nie zechce utworzyć z PiS rządu większościowego.

W takiej sytuacji, w atmosferze wrzasków o nieudolności Partii i poświęcaniu się przez Paltformę Obywatelską oraz Lewicę i Demokratów dla dobra Wolski, partie te utworzą większościowy rząd, który przejmie całość władzy. Ponieważ siły w rządzie będą mniej więcej zrównoważone pomiędzy PO i LiD, również oba stojące za tymi partiami obce mocarstwa oczekiwać będą określonych łupów politycznych i terytorialnych. Taki rozwój sytuacji ponad wszelką wątpliwość doprowadzi do rozbioru Wolski i podzielenia jej na dwie strefy należące do zaborców: Niemiec i Rosji.

Faktycznie będziemy więc mieli do czynienia z powtórzonym paktem Ribbentrop-Mołotow, na co zwracał już uwagę w przeszłości Nasz Wielki Przywódca. Jak wynika z precyzyjnych informacji wywiadowczych, granicę pomiędzy zaborami wyznaczono już wzdłuż linii Wisły, a więc podział naszego kraju praktycznie został już dokonany. Tereny na wschód od tej linii połączone zostaną z obwodem kaliningradzkim i utworzą Obwód Kaliningradzko-Warszawski, zaś tereny na zachód - land Niemcy Wschodnie.

Ratunek dla Ojczyzny

Wobec tak porażających wniosków z przeprowadzonej przez Ojca Narodu błyskotliwej analizy wariantów rozwoju sytuacji po wyborach, mógł on podjąć jedną tylko decyzję:

Dla ratowania stojącej na skraju przepaści Ojczyzny, w imię wyższej konieczności, niezbędne jest ogłoszenie na całym terytorium IV RP stanu wojennego.

O konieczności podjęcia takich zdecydowanych kroków w warunkach najwyższego zagrożenia bytu narodowego, a więc w sytuacji bez wyjścia, Jarosław Kaczyński poinformował w dniu 22.09.2007 na konwencji wyborczej Partii w Rzeszowie:

Na trzy dni przed wyborami premier raz jeszcze wezwał przestępcze szwadrony opozycji, dowodzone przez cynicznych prowokatorów i zdrajców Donalda Tuska i Aleksandra Kwaśniewskiego, do opamiętania się. Miało to miejsce na konwencji wyborczej Partii w Lublińcu, gdzie w dniu 18.10.2007 Ojciec Narodu lojalnie i uczciwie zadeklarował:

Pierwsze tajne przygotowania

W ramach przygotowań do skomplikowanej przecież operacji wprowadzenia stanu wojennego, niezbędna jest współpraca i wymiana doświadczeń z wypróbowanymi przyjaciółmi Wolski, mocarstwami o porównywalnym z Wolską potencjale ekonomicznym i - co szczególnie istotne - o równie poważnej pozycji politycznej i estymie w świecie.

Do krajów takich bez wątpienia należą Afganistan, Chile, Estonia oraz Turkmenistan. Wykonanie supertajnej misji odbycia z przywódcami tych państw pierwszych rozmów o ewentualnej współpracy, Wódz polecił swojemu oddanemu i wyjątkowo lojalnemu podkomendnemu, Lechowi Kaczyńskiemu, który - według informacji podanych przez Kancelarię Prezydenta - w dniach 24 i 26.09.2007 przeprowadził z nimi tajne rozmowy w siedzibie ONZ, pod przykrywką 62. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Poniżej krótko omówiono zakres i tematykę poszczególnych rozmów. Ze względu na fakt, że rozmowy te, jak również całość przygotowań związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, miały charakter ściśle tajny, z dalszą częścią eksponatu mogą zapoznawać się tylko zwiedzający posiadający ważny certyfikat dopuszczenia do informacji stanowiących tajemnicę państwową.

Rozmowy z Hamidem Karzajem

Ponieważ wysoce prawdopodobne jest, że po wprowadzeniu stanu wojennego, oszaleli z nienawiści członkowie Platformy i im podobni wrogowie narodu, rozpoczną działania terrorystyczne wymierzone przeciwko legalnej władzy Partii, niezbędne jest korzystanie z bogatych afgańskich doświadczeń w zwalczaniu terroryzmu Al Kaidy.

Analiza metod i form działania podporządkowanych zbrodniczemu Układowi grup terrorystycznych, wskazuje na ich wyraźne podobieństwa do arabskich grup terrorystycznych, a także na ich silne powiązania organizacyjne i finansowe z międzynarodowymi strukturami Al Kaidy. W szczególności dotyczy to takich złowrogich ugrupowań zbrojnych, jak "Komando Pielęgniarek", grupa "Dziennikarze", ze swym ramieniem zbrojnym "Ścierwojady", zbrodnicza szajka "Lekarze", fanatyczny oddział partyzantki leśnej "Ekolodzy", czy też grupa przestępczych białych kołnierzyków "Finansiści".

W trakcie rozmów uzyskano wiele cennych informacji, które mogą być wyjątkowo przydatne do zwalczania i eliminowania terrorystów, a które - z oczywistych względów - nie mogą w chwili obecnej zostać wyeksponowane w Muzeum IV RP. Dotyczy to również wniosków z kolejnych prezentowanych rozmów, które muszą także pozostać tajemnicą.

Rozmowy z Michelle Bachelet

Rozmowy miały na celu zapoznanie się z chilijskimi doświadczeniami, związanymi z obaleniem we wrześniu 1973 przestępczego reżimu Salvadora Allende Gossensa 6) przez nieżyjącego już, a będącego w Wolsce wybitnym autorytetem, Augusto José Ramóna Pinocheta Ugarte. 7)

Doświadczenia takie z pewnością przydatne będą dla zwalczenia wciąż jeszcze posiadającego wpływy postkomunistycznego reżimu, dążącego do zatrzymania procesów odnowy Wolski i budowy IV RP.

Ważnym wątkiem rozmów były kwestie techniczne, związane z wykorzystaniem stadionów, a w szczególności stadionów jeszcze niewybudowanych, do przetrzymywania osób internowanych w ramach stanu wojennego. Akcję wznoszenia takich obiektów Partia dalekowzrocznie zapoczątkowała w Wolsce już w kwietniu 2007 r., nadając jej tajny kryptonim Euro 2012.

Rozmowy z Valdisem Zatlersem

Rozmowy koncentrowały się na zapoznaniu się z doświadczeniami Estonii w zakresie procedur internowania, które są w tym kraju już od dawna znane i stosowane. Najlepszą ilustracją wysokich kompetencji tego kraju w przeprowadzaniu odpowiednich procedur, może być spektakularne internowanie w Tallinie polskiego okrętu podwodnego ORP "Orzeł" w dniu 15.09.1939. 8)

W czasie rozmów poruszono też wątek brawurowej ucieczki ORP "Orzeł" z portu w Tallinie w dniu 17.09.1939. W celach szkoleniowych prezydent Zatlers z pełną otwartością omówił popełnione wtedy zaniedbania i z całą odpowiedzialnością poinformował, że obecnie takie wypadki są nie do pomyślenia.

Zapytany przez Lecha Kaczyńskiego o możliwości ponownego wykorzystania Tallina jako miejsca internowania dla najgroźniejszych wrogów Wolski, prezydent Estonii wyraził pełną gotowość podjęcia w tym zakresie owocnej współpracy bilateralnej.

Rozmowy z Gurbanguly Berdimuchammedowem

Problemy związane z transferem z Wolski niepożądanych w kraju osób, były również tematem rozmów z prezydentem Turkmenistanu. Kraj ten w około 80% pokrywa niezamieszkana pustynia Kara-Kum.9) Jej liczące około 350.000 km2 tereny mogłyby być z powodzeniem wykorzystane do przesiedleń nawet dużych grup społecznych, którym nie w smak jest żyć i pracować w IV RP pod przywództwem PiS.

Prezydent Berdimuchammedow podszedł do problemów przedstawionych przez Lecha Kaczyńskiego z pełnym zrozumieniem i zaproponował daleko idącą współpracę w zakresie przyjęcia osób wysiedlonych z Wolski w ramach odbudowy IV RP po wprowadzeniu stanu wojennego.

Oprócz obietnicy udzielenia gościny, prezydent Turkmenistanu zechciał również podzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i dobrymi radami w zakresie sprawowania rządów w monopartyjnym systemie autorytarnym.

Poufna mobilizacja lekarzy

W swoim niesłychanym geniuszu, Ojciec Narodu przewiduje oczywiście, że - z winy cynicznie rozgrywającej swoje zbrodnicze plany Platformy Obywatelskiej - może niestety dojść do głęboko niesłusznych zamieszek lub strajków, prowokowanych przez terrorystyczne komanda wrogów narodu. Ekscesy takie doprowadzić mogą do wystąpienia ofiar wśród niewinnych Wolaków.

Mimo tego, że cała odpowiedzialność za ewentualne bolesne konsekwencje spocznie w sposób oczywisty na PO, to jednak premier czuje się w obowiązku zapewnić poszkodowanym pomoc lekarską. Dla realizacji tego postulatu opracowano tajny plan mobilizacji lekarzy i innych służb medycznych, który zapewni pomoc i opiekę dla ofiar nawet w sytuacji bardzo prawdopodobnego sabotowania służb medycznych przez opozycję.

W związku z tym planem, lekarze w całym kraju są poufnie mobilizowani. Na przykład na terenie Radomia powołania do wojska otrzymało 150 lekarzy, pielęgniarek i sanitariuszy, a na tamtejszym lotnisku wojskowym stanął obóz dla rezerwistów. Tajny charakter tej precyzyjnej operacji potwierdza komendant radomskiego lotniska ppłk Krzysztof Baranowski, który informuje:

Podsumowanie

Można być pewnym, że wszyscy ci obywatele, którym na sercu leży dobro i przetrwanie umęczonej Ojczyzny, zrozumieją bezlitosną konieczność historyczną, która doprowadziła Ojca Narodu do podjęcia trudnej decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego.

Należy również wyrazić nadzieję, że obywatele włączą się aktywnie w przywracanie porządku i spokoju w kraju targanym na zlecenie określonych sił potężnymi wstrząsami społecznymi. W szczególności ważna jest współpraca wszystkich Wolaków z najważniejszymi organami władzy wykonawczej, rozpoznawanie i ujawnianie wszelkich przejawów działania sił antyPiSjanistycznych oraz wskazywanie osób zaangażowanych w takie przestępcze działania.

Przypisy

1)  "We mnie jest czyste dobro."Jarosław Kaczyński w rozmowie z Agnieszką Kublik i Moniką Olejnik (pseudonim operacyjny: "Stokrotka") na łamach "Gazety Wyborczej" (03.02.2006)

2)  "Tu chodzi generalnie o siły zła, o siły ciemności. Świat jest widziany przez premiera jako ciągła walka dobra ze złem. [...] Premier widzi swoją misję jako zmaganie o zmianę świata, Polski" - Tadeusz Cymański w wywiadzie dla "Dziennika" (02.07.2007)

3)  "Gdyby dzisiaj ktoś nam niechętny, w jakiejś innej stolicy, chciał wymyślić scenariusz zaszkodzenia Polsce, ktoś obawiałby się polskiego sukcesu, polskiego rozwoju, to mam, niestety, taką — znów użyję tego słowa — obawę, że wymyśliłby właśnie to, co dziś się dzieje. I to nie jest żadne oskarżenie pod adresem pielęgniarek czy lekarzy, bo oni mogą sobie tego nie uświadamiać, ale inni szatani są tam czynni, żeby zaszkodzić naszemu krajowi" - Jarosław Kaczyński podczas konwencji samorządowej PiS w Radomiu (30.06.2007)

4)  "Diabeł ciągle miesza, ale odpędzimy tego diabła!" - Jarosław Kaczyński w Kaczorynce (19.07.2007)

5)  "Opozycja uprawia niebywałą wręcz destrukcję, okazuje się, że dla przedstawicieli opozycji autorytetami są albo osoby w rodzaju pana Leppera, albo Łyżwińskiego. [...] To jest wyłącznie decyzja PO - awantury, kompromitacja parlamentaryzmu czy wybory. Donald Tusk za to odpowiada. [...] To jest taka opozycja, która od początku szkodziła Polsce." - Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej w Warszawie (24.08.2007)

6)  Salvador Allende w Wikipedii

7)  Augusto Pinochet w Wikipedii

8)  ORP "Orzeł" w Wikipedii

9)  Pustynia Kara Kum w Wikipedii