Statut PiS

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Statut PiS - podstawowy dokument określający zasady funkcjonowania i strukturę organizacyjną Partii. Po klęsce październikowej (21.10.2007) i utracie władzy już 26.09.2009 r. (po 339 dniach, co wyraźnie wskazuje na ogrom pracy włożonej w przygotowanie dokumentu) na IV Posiedzeniu II Kongresu PiS, wcześniejszy statut Partii został dostosowany do realiów okupowanej IV RP, aby umożliwić PiS wygranie nadchodzących wyborów prezydenckich, samorządowych i parlamentarnych. Nowy statut PiS wszedł w życie z dniem uchwalenia.

Przy tworzeniu nowego statutu Prezes i Wódz zdecydował, jak Partia ma być zarządzana, aby utrzymać czystość ideologiczną i stać się odporną na zakusy wrogów narodu, a w szczególności PO et consortes.

Wierutnym kłamstwem jest sączona przez wrogów narodu w uszy społeczeństwa opinia, jakoby nowy statut PiS był kalką typowego statutu partii komunistycznej, ponieważ kieruje się jedynie słusznymi zasadami centralizmu demokratycznego.

Zasady centralizmu demokratycznego

Centralizm demokratyczny - obowiązujący w partii komunistycznej komplet zasad:

  1. decyzje władz wyższychbezwzględnie obowiązujące dla wszystkich władz niższych i dla członków;
  2. wszystkie uchwały zapadają wprawdzie kolektywnie w gremiach wybieralnych, jednakże pomiędzy zebraniami owych gremiów małe grupy przywódcze (wybrane ścisłe władze) rządzą absolutnie.

Oznacza to, że raz wybrane władze partyjne mogą w praktyce mieć całkowitą kontrolę nad wyborami - bo przygotowania do nich trwają właśnie w czasie, w którym nie odbywają się żadne obrady plenarne.

W partii obowiązuje absolutny zakaz frakcyjności; oznacza to, że wykluczone jest powstanie jakiejkolwiek grupy (frakcji), reprezentującej zdanie odrębne od zdania kierownictwa.

Centralizm demokratyczny to całkowity prymat władzy wykonawczej, w szczególności zaś stojących na jej czele jednostek; taka struktura prowadzi nieuchronnie do zjawiska kultu jednostki i czyni z partii partię wodzowską.

Zasady centralizmu demokratycznego w nowym statucie PiS

Dyscyplina partyjna

Art. 36, pkt 2 Reprezentacja PiS w Sejmie i Senacie:

Art. 37, pkt 3 Reprezentacja PiS W Samorządach:

Pierwszy Sekretarz Prezes PiS

Art. 7, pkt 2 Zawieszenie Członka w jego prawach:

Art. 15, pkt 2.11 Prezes PiS:

Biuro Komitet Polityczny PiS

Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (ros.: Politbiuro) to organ kierujący Komunistyczną Partią Związku Radzieckiego, wybierany przez Komitet Centralny w celu kierowania pracą partii w okresie między obradami plenarnymi (plenami) Komitetu Centralnego. W jego skład wchodzili kierujący wyższymi partyjnymi i państwowymi organami, najbardziej wyróżniający się wiedzą i doświadczeniem działacze partyjni. Na posiedzeniach Biura były rozwiązywane najważniejsze polityczne, gospodarcze i wewnętrzne sprawy.

O tym, że rola Komitetu Politycznego PiS jest odmienna, wręcz kadłubowa, czego nie dało się powiedzieć o Biurze Politycznym KPZR świadczy dobitnie następująca wypowiedź jednego z jego członków Adama Lipińskiego:

Art. 2, pkt 5.a:

Art.5, pkt 1.5:

Art. 8, pkt 2 Sympatycy PiS

Art. 29, pkt 3 Prezes Zarządu Okręgowego:

Art. 41, pkt 1 i 4 Wykluczenie Członka:

Komitet Centralny Rada Polityczna PiS

Komitet Centralny nominalnie był najwyższą władzą PZPR między zjazdami, kierującą pracą partii i w efekciekraju. I sekretarze KC PZPR de facto byli odpowiednikami zniesionego w czasach Polski Ludowej urzędu Prezydenta Wolski. Komitet Centralny był powoływany na zjazdach partii. Powoływał Biuro Polityczne KC, a także inne organy pomocnicze partii. Biuro Polityczne kierowało pracą Komitetu Centralnego między posiedzeniami plenarnymi, odbywającymi się nie rzadziej niż raz na cztery miesiące. Komitetowi Centralnemu podlegały komitety wojewódzkie PZPR, które kierowały komitetami miejskimi, miejsko-gminnymi i gminnymi PZPR.

Art. 17, pkt 2 Kompetencje Rady Politycznej wybór i odwoływanie na wniosek Prezesa PiS:

Art. 44 Regulamin Sądu:

Zjazd Kongres PiS

I sekretarz PZPR, Biuro Polityczne oraz Komitet Centralny decydowały o polityce oraz składzie personalnym głównych organów, choć według statutu zadanie to spoczywało na członkach zjazdu (teoretycznie najwyższego organu partii), który odbywał się co cztery-pięć lat. W przerwie pomiędzy nimi odbywały się co dwa-trzy lata, konferencje partyjne komitetów wojewódzkich, powiatowych, gminnych i zakładowych.

Art. 12, pkt 1.3 Kongres PiS:

Zjazd okręgowy

Art. 25, pkt 2.2 Delegatami na zjazd Okręgowy są:

Załącznik do nowego statutu PiS - zasady reelekcji parlamentarzystów

Patrz § 1 pkt. 5-9, w szczególności pkt 6:

§ 2:

§ 6:

Zasada Feliksa

Feliks Edmundowicz Dzierżyński mawiał, podobno, że państwo opiera się na 3 "I":

Art. 9, pkt 1.7 Prawa Członka

Załącznik do nowego statutu PiS § 3:

Niespotykany w żadnej innej partii przejaw demokracji obowiązującej w PiS

Zgodnie z art. 6 każdy członek ma prosty sposób na utratę członkostwa dzięki:

Art. 6 Sposób utraty członkostwa:

Ciała astralne

Polityczny Komitet Wykonawczy - PKW, nie mylić z PKB (ros. Политический Исполнительный Комитет - ПИК) - nie jest w ogóle wymieniony w nowym statucie PiS. Art. 17, pkt 2 wymienia jedynie funkcję Przewodniczącego tego ciała astralnego. Sprzeczność jest jedynie pozorna, jeżeli zwrócimy uwagę na historię WKP(b):

Jako, że historia lubi się powtarzać, to ciało astralne jest nim, ponieważ, podobnie jak WCIK, straciło rację bytu przy uchwalaniu nowego statutu PiS. Jedyny, pozorny błąd polega na tym, że nie zastosowano modelu towarzyszy radzieckich i nie usunięto go całkowicie z kart historii IV RP. Świadczy to dobitnie o tym, że PiS nie jest kalką ani WKP(b), ani KPZR. cnd.

Przypisy

Patrz też

Linki zewnętrzne