Sukcesy PiS

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Już pierwszy sukces PiS - zwycięstwo wyborcze, wywołał gniewne reakcje określonych sił

Jak wie każdy prawdziwy Wolak-patriota, po mrocznych czasach rządów SLD, po wyborach w 2005 roku Odnowiciele przejęli kraj w opłakanym stanie. Jednak zobowiązali się do przemiany skorumpowanego, liberalno-postkomunistycznego łez padołu w nowoczesną, bogatą, mlekiem i miodem płynącą krainę powszechnej szczęśliwości. A nazwa jej - IV RP.

Sukcesy

Ambitne plany oczyszczania, rozliczania, modernizowania, lustrowania i przebudowywania Wolski zostały obszernie (150 stron) opisane w ówczesnym programie wyborczym. Aby otworzyć oczy niedowiarkom, przedstawiamy podsumowanie dwóch lat rządów PiS 2005-2007, które - zgodnie z rządowymi konferencjami - były pasmem nieprzerwanych sukcesów, z drobnymi tylko zgrzytami, wywoływanymi przez Układ i Opozycję.

Legenda do podziwiania sukcesów:

Wprowadzenie - IV RP państwem nowej umowy społecznej

 1. "Proponujemy zawrzeć pakt społeczny. Koncepcję można sprowadzić do jednej idei: ze wzrostu gospodarczego muszą korzystać wszyscy Polacy, nie tylko wąska grupa najbogatszych. (...) Umowa ta musi zostać zawarta między najważniejszymi grupami społecznymi: związkami zawodowymi, przedstawicielami pracodawców, innymi organizacjami społecznymi".

Rzeczpospolita uczciwym i sprawnym państwem

 1. "Należy poszerzyć katalog lustrowanych z urzędu osób pełniących funkcje publiczne (m.in. o członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Rady Polityki Pieniężnej, władz banków oraz strategicznych dla Polski spółek z udziałem Skarbu Państwa czy też ambasadorów) oraz objąć postępowaniem lustracyjnym osoby wykonujące zawody zaufania publicznego".
 2. "Zlikwidujemy uprzywilejowanie peerelowskich funkcjonariuszy".
 3. "Zamierzamy powołać sejmową komisję prawdy i sprawiedliwości. Jej zadaniem będzie badanie afer oraz funkcjonowania nieformalnych Układów z czasów III RP".
 4. "Zlikwidujemy Wojskowe Służby Informacyjne".
 5. "Pozbawimy uprawnień śledczych wykorzystywaną do nielegalnych działań politycznych Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego".
  • ABW wciąż posiada kompetencje dochodzeniowo-śledcze.
 6. "Uważamy za niezbędne powołanie Urzędu Antykorupcyjnego".
 7. "Trudno sobie wyobrazić oczyszczenie państwa bez dokonania majątkowej lustracji działaczy politycznych różnych szczebli. PiS chce ją przeprowadzić dzięki jawności oświadczeń majątkowych wszystkich polityków".
 8. "Zreformujemy służbę cywilną".
 9. "'Zmienimy charakter Krajowej Rady Sądownictwa. Ograniczymy działanie immunitetu sędziowskiego. Powrócimy do mianowania prezesów sądów przez ministra sprawiedliwości. Nadzór administracyjny w sądach stanie się pionem podporządkowanym ministrowi".
 10. "Zniesiemy prokuratury apelacyjne oraz bardzo poważnie okroimy Prokuraturę Krajową".
  • W strukturze wymiaru sprawiedliwości wciąż funkcjonuje 11 prokuratur apelacyjnych.
 11. "Utworzymy elitarną jednostkę prokuratury do zwalczania najgroźniejszej przestępczości".
 12. "Reorganizacja policji jest przedsięwzięciem bardzo poważnym. (...) Posunięcia muszą objąć powołanie nowego komendanta głównego, pochodzącego ze służb mundurowych, ale spoza policji".
 13. "PiS doprowadzi do uchwalenia ustawy o infrastrukturze informacyjnej państwa, która określi zasady rozwoju i utrzymania systemów informacyjnych sektora publicznego. Powołamy działającego przy premierze pełnomocnika ds. infrastruktury informacyjnej państwa".

Bezpieczne ulice, nieuchronne kary, sprawna policja

 1. "PiS wprowadzi przygotowany przez Lecha Kaczyńskiego i poparty przez ponad 120 tys. Polaków nowy kodeks karny".
 2. "Usprawnimy prace wymiaru sprawiedliwości m.in. poprzez wprowadzenie 24-godzinnych sądów rozpatrujących sprawy w postępowaniu przyspieszonym".
 3. "Wprowadzimy niższe opłaty sądowe".
  • W marcu 2006 r. obniżono opłaty m.in. za wpis do księgi wieczystej, spór majątkowy i rozwód, ale podwyższono za ustalenie wstąpienia w stosunek najmu i za stwierdzenie nabycia spadku.
 4. "Przeprowadzimy reformę Komendy Głównej Policji. Dzisiaj pracuje w niej aż 4 tys. osób. (...) Ich liczba musi ulec redukcji".
  • Według najnowszych danych w KG Policji pracuje 4 tys. 490 osób.

Polska bezpieczna i suwerenna, silna w Europie

 1. "W dziedzinie polityki wschodniej zamierzamy podjąć następujące działania: (...) powołanie Funduszu Dobrego Sąsiedztwa – specjalnej instytucji wspierającej inicjatywy społeczne, naukowe i edukacyjne na Białorusi i Ukrainie".
 2. "Dołożymy wszelkich starań, aby doprowadzić do zróżnicowania kierunków dostaw gazu".
 3. "Wprowadzimy w życie kompleksowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą".
 4. "Stworzymy instrumentarium do prowadzenia polityki zagranicznej poprzez (...) przygotowanie fachowych kadr, kształconych w Szkole Głównej Służby Zagranicznej, którą zamierzamy powołać".
 5. "PiS będzie dążył również do ustanowienia bilateralnego, formalnego sojuszu wojskowego ze Stanami Zjednoczonymi na wzór stosunków, jakie USA posiada ze swymi niektórymi specjalnymi sojusznikami".
  • Żadna tego typu dwustronna umowa nie powstała.

Silna gospodarka, rozwój przez zatrudnienie

 1. "Zamierzamy obniżyć stawkę podatkową dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do 18 proc.".
  • Stawka ta wciąż wynosi 19 proc.
 2. "Zmiana w podatku dochodowym od osób fizycznych polegać będzie na wprowadzeniu ulg na dzieci dla rodzin. Proponowane ulgi prorodzinne wynoszą 50 na jedno, 200 na dwoje oraz 100 na każde kolejne dziecko."
 3. "PiS proponuje uproszczenie systemu poprzez docelowe zmniejszenie liczby stawek podatkowych do dwóch: 18- i 32-procentowej".
 4. "PiS opowiada się za utrzymaniem dotychczasowych stawek podatku VAT, wraz z preferencyjną stawką na artykuły pierwszej potrzeby, takie jak żywność i leki".
 5. "PiS dokona zmian realizując program Tanie Państwo. Przyniesie to oszczędności prawie 5 mld rocznie oraz około 3 mld jednorazowych wpływów".
 6. "Chcemy połączenia Agencji Rynku Rolnego z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; likwidacji w obecnej formie Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; PFRON".
 7. "Założenie firmy powinno być możliwe w jednym miejscu i powinno trwać maksymalnie trzy dni ".
 8. "Uprościmy postępowanie w drobnych sprawach i zreformujemy system doręczeń. Wszystkie te zmiany doprowadzą do usprawnienia egzekucji należności".
 9. "Autostrady będą budowane w systemie budżetowym, z wykorzystaniem środków unijnych. Jest on znacznie tańszy i powinien wynieść około 3,5–4,0 mln euro za kilometr".
 10. "Priorytetem PiS będzie szybki rozwój około 5 tys. km dróg ekspresowych o europejskim standardzie nacisków 115 kN/oś".
 11. "Przejrzysty i spójny program prywatyzacyjny PiS przewiduje, że z tego tytułu do budżetu państwa wpłynie w latach 2006–2009 od 7 do 10 mld rocznie. Z tego od 4 do 6 mld z giełdy".
  • W 2006 r. planowano uzyskać z prywatyzacji blisko 5,5 mld rzeczywiste wpływy wyniosły nieco ponad 621 mln . Tegoroczne przychody sięgać mają 3 mld – ale na koniec lipca br. nie przekroczyły 1,1 mld .

Bezpieczna i szczęśliwa rodzina

 1. "Należy wybudować w ciągu najbliższych 8 lat od 3 do 4 mln mieszkań. Tych mieszkań państwo nie będzie rozdawało. Skoncentruje się natomiast na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi budownictwa mieszkaniowego".

Polska krajem ludzi zdrowych

 1. "PiS chce zlikwidować korupcjogenną, niewydolną i niesterowalną instytucję, jaką jest NFZ".
 2. "Prawo i Sprawiedliwość proponuje przebudowę systemu ochrony zdrowia. Najważniejsze elementy przekształceń to (...) utworzenie akceptowalnego społecznie pakietu świadczeń zdrowotnych (...), natychmiastowe wdrożenie systemu ratownictwa medycznego".
 3. "W ciągu dwóch lat doprowadzimy do tego, że emeryt, rencista czy osoba przewlekle chora będzie mogła kupić więcej leków. (...) Możliwość nabycia przez pacjentów większej liczby lekarstw za tę samą kwotę uzyskamy, wprowadzając tańsze medykamenty na listę leków refundowanych oraz dzięki wynegocjowaniu z producentami i hurtownikami niższych cen lekarstw".

Edukacja i nauka kluczem do sukcesu

 1. "Zamierzamy powołać Komisję Edukacji Narodowej, społeczne ciało doradcze skupiające przedstawicieli środowisk oświatowych i naukowych".
 2. "Postulujemy odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli. Żmudne zbieranie odpowiednich dokumentów należy zastąpić egzaminami".
 3. "Polska Akademia Nauk powinna zostać przekształcona w stowarzyszenie naukowe o wysokim prestiżu, podobne do Polskiej Akademii Umiejętności i Warszawskie Towarzystwo Naukowe. Instytuty PAN należy przekształcić w Narodowe Centrum Badań Naukowych".
  • PAN została utrzymana.

Polska racja narodowa - racją stanu

 1. "Rozpoczniemy przygotowania do budowy Muzeum Wolności, nowoczesnej instytucji muzealno-edukacyjnej ukazującej polski wysiłek niepodległościowy".
 2. "Wrócimy do poprzedniej nazwy resortu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego".
  • Zrealizowano.
 3. "Wystąpimy z projektem ustawy likwidującej Krajową Radę Radiofonii i Telewizji – ciała, którego działalność uderzała w pluralizm mediów i była całkowitym zaprzeczeniem wolności słowa i interesu publicznego – a więc wartości, którym miało ono służyć".
 4. "Zapewnimy uwolnienie mediów publicznych od nacisków politycznych".

Polityka społeczna przeciwko wykluczeniu

 1. "Zmienimy prawne umocowanie Państwowej Inspekcji Pracy, która przestanie być organem podległym Sejmowi. Zostanie podporządkowana ministrowi pracy, co uczyni z niej sprawne narzędzie kontrolne".
 2. "Będziemy dążyć do wydłużenia urlopu macierzyńskiego; uruchomienia programów ułatwiających pracującym rodzicom wychowywanie dzieci, między innymi poprzez uelastycznianie czasu pracy, pracę w niepełnym wymiarze".
 3. "Doprowadzimy do szybkiego wniesienia projektów ustaw regulujących emerytury pomostowe dla osób pracujących w szczególnie ciężkich warunkach i wykonujących pracę o szczególnym charakterze".

Rozwój obszarów wiejskich przyszłością polskiego rolnictwa

 1. "Zamierzamy utworzyć jednolitą Inspekcję Kontroli Żywności. Obecnie w Polsce nadzorem nad jakością płodów rolnych i jakością żywności oraz jej bezpieczeństwem zajmują się cztery instytucje – powoduje to chaos i utrudnia solidne egzekwowanie wymaganych norm".
  • IKŻ nie powstała.
 2. "Będziemy zabiegać o powołanie Rady Badań Rolniczych i Wdrożeń i zapewnimy jej znaczącą rolę w systemie nauki polskiej".
 3. "Będziemy wspierać uszczelnianie systemu ubezpieczeń społecznych rolników. Konieczne będzie zróżnicowanie składek ze względu na dochody uzyskiwane w gospodarstwie".
 4. "Utworzymy Agencję Rozwoju Obszarów Wiejskich: skoncentruje się na polityce pomocowej i infrastrukturalnej z udziałem Skarbu Państwa, funkcjach płatniczych, interwencjach na rynku oraz administrowaniu mieniem Skarbu Państwa".

Sport - duma i sposób na życie

 1. "Postulatem PiS jest wzmocnienie kontroli nad dysponowaniem funduszami przeznaczonymi na sport. Instytucje sportowe, takie jak np. PZPN, nie mogą być poza kontrolą, gdyż często stają się one wtedy przechowalniami dla polityków i ich znajomych".
 2. "Podejmiemy próbę przywrócenia piątej godziny wychowania fizycznego w szkołach".
 3. "Zakwalifikowanie się Wolski, po raz pierwszy w historii, do Euro 2008.".

Podsumowanie sukcesów

W wyliczeniu nie wzięto pod uwagę wag poszczególnych sukcesów.

Linki zewnętrzne