Unia Europejska

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Definicja i charakterystyka pojęcia

Niestety, i to ostrzeżenie nie poskutkowało
Prawdziwi Wolacy o zbrodniczej UE

Unia Europejska (wol.: Łunia Ełropejska, narod.: Mumia Jewropejska), od 11.09.2018: Wyimaginowana Wspólnota z Której Dla Nas Niewiele Wynika - wroga organizacja międzynarodowa, mająca na celu uzależnienie i zniewolenie Wolski.

Jej złowrogie oblicze ujawnił Andrzej Lepper w swoim wiekopomnym dziele "Lista Leppera", wydanym w roku 2002:

Również Maciej Giertych nie ustaje w wysiłkach, aby uświadomić rodakom istotę UE. Czołowy polityk Ligi Polskich Rodzin w lutym 2005 r. odwiedził Uniwersytet Śląski korzystając z zaproszenia Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Celem jego wizyty było wygłoszenie wykładu na temat "Polska, a Konstytucja Europejska". Stwierdził w nim m. in.:

Opinie te padają na podatny grunt. Wśród uświadomionych ideologicznie Wolaków nie od dziś popularne są takie porzekadła jak:

oraz:

Unia Europejska nieprzerwanie spiskuje przeciw Wolsce. Unijni urzędnicy celowo przeznaczyli dla naszego kraju zbyt wiele pieniędzy. Urzędy nie radzą sobie z ich wydawaniem, a przez to są stawiane w złym świetle.

Ten bezprzykładny atak najlepiej ilustruje sytuacja w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Jak doniósł "Dziennik" z 16.05.2007, ministerstwo nawet pod światłym przewodnictwem minister Anny Kalaty nie jest w stanie wydać otrzymanych środków. Mimo bohaterskich prób Pani Minister, takich jak zwiększenie nakładów na stylistkę i obsługę medialną, do końca marca udało się wydatkować tylko 4,3 % całej rocznej kwoty przyznanej przez UE.

Ministerstwo ma zamiar przystąpić do kontrataku, przeznaczając kolejne środki na budowę nowej siedziby, nowe samochody oraz dodatkowe premie dla zasłużonych, lecz nie wiadomo czy nawet takie poświęcenie pozwoli na udaremnienie zdradzieckich planów Unii Europejskiej.

Na szczęście wybitna minister i odnowicielka Anna Kalata wytrwale walczy z knowaniami Unii Europejskiej. Jak podał "Fakt" (25.06.2007), chce ona wydać pół miliona na remont małego bufeciku w resorcie. Minister pracy marzy się bar w stylu kawiarniano-klubowym z połowy lat 50. Przynajmniej tak wskazuje przygotowany już projekt. Minister pracy w barku chętnie widziałaby meble skrzyniowe dające komfort i poczucie prywatności, a także podłogę z drewna egzotycznego. Ściany mają być w odcieniach piaskowych. A domową atmosferę wnętrza ma podkreślać obniżający się sufit. Tak właśnie ma wyglądać bufet w Ministerstwie Pracy.

Za przebudowę i remont wnętrza sali i zaplecza o łącznej powierzchni niecałych 31 metrów kwadratowych, Anna Kalata jest gotowa zapłacić do 137 tys. euro (czyli nawet 520 tys. ). Unia na kolanach!
Wolska w Europie

Rujnowanie rolnictwa

Kruczkami prawnymi i szantażem Agencja Nieruchomości Rolnych odbiera ziemię zagranicznym dzierżawcom. W Wolsce zainwestowali miliony, teraz średniej rangi urzędnicy doprowadzają ich gospodarstwa do upadku.

W maju 2000 roku von Wieding był jednym z największych posiadaczy ziemskich w dawnym województwie słupskim: blisko trzy tysiące hektarów ziemi, hodowla świń, spora gorzelnia, która pracowała pełną parą. Gospodarstwo właśnie zaczęło przynosić zyski. 3 lata później, gdy pojechał przedłużyć umowę na grunty, usłyszał od urzędników, że ma je oddać. Agencja tak długo odwlekała podpisanie nowej umowy dzierżawy, aż wygasła stara. W jeden dzień Niemiec stracił prawie połowę gospodarstwa, w które zainwestował 1,5 miliona złotych pochodzące z kredytów i ze sprzedaży gospodarstwa pod Magdeburgiem.

Podobna zasłużona kara spotkała wielu cudzoziemcówNiemców, Holendrów oraz Irlandczyków – którzy w okolicach Słupska dzierżawią od Agencji ziemię pod uprawy. Odbiera się im grunty, bo politycy co najmniej od 2002 roku szukają tam wyborczych głosów pod hasłem: wolska ziemia w ręce polskich rolników.

Łatwo się domyślić przyczyn coraz gorszego traktowania farmerów z Zachodu. Popyt na grunty w okolicach Słupska rośnie. Ceny ziemi rosną od końca lat 90., kiedy to rząd zlikwidował województwo słupskie, zastępując je województwem pomorskim ze stolicą w Gdańsku. Popyt na ziemię wzrósł jeszcze bardziej, gdy jasne się stało, że w 2004 roku Polska wejdzie do Unii Europejskiej i nasi rolnicy zaczną odbierać dopłaty: 500 złotych rocznie z hektara. W kolejce po ziemię zaczęli się ustawiać nawet niezainteresowani dotąd drobni gospodarze.

Jan Piechowski, były szef Samoobrony w powiecie słupskim, pamięta, że dwa-trzy lata przed wejściem Polski do Unii Europejskiej jego partyjni towarzysze organizowali po wsiach zebrania. Namawiali, by rolnicy zgłaszali się do ANR i żądali ziemi. Popierała ich szefowa partii w Pomorskiem Danuta Hojarska, która o zagranicznych farmerach mówiła, że to "krwiopijcy, co to naszą polską krew wypijają".

To właśnie Danuta Hojarska od 2001 roku – gdy została posłanką – naciskała na kolejnych dyrektorów gdańskiej ANR, by odbierali ziemię zagranicznym farmerom. Naciskali też wójtowie. I to bez względu na barwy polityczne. Wszyscy liczyli na rewanż ze strony rolników przy wyborczych urnach. Na początku września głosami posłów PiS, Samoobrony i LPR Sejmowa komisja rolnictwa przegłosowała dezyderat, w którym wezwała premiera Jarosława Kaczyńskiego do założenia "szczegółowej ewidencji dzierżaw dokonywanych przez cudzoziemców".

Dawne Proroctwa i ostrzeżenia

Przed opłakanymi konsekwencjami wstąpienia do Unii Europejskiej ostrzegało jeszcze w roku 2004 popularne w kręgach prawdziwych Wolaków proroctwo, mające charakter listu z przyszłości:

Fakt, że nie widzimy wokół siebie skutków sprawdzania się tej przepowiedni, dowodzi w sposób oczywiście oczywisty jak głęboko tkwimy w nierzeczywistości politycznego Matrixa.

Kłamliwy ranking badania opinii publicznej w czwartą rocznicę zwojewódczenia kraju

Wyniki, rzekomo najlepsze od 1994 r., mówią same za siebie. Niestety, pomimo tytanicznych wysiłków Odnowicieli, zmagających się z potężnym frontem demagogów, omamieni mamoną i rozpasaną propagandą uczciwi Wolacy, a szczególnie młode pokolenie i, o zgrozo, rolnicy, ulegli manipulacjom określonych sił, lejąc wodę na młyn czynowników restaurowanej III RP, przyznaje się bezwstydnie, że:

Żródło: rzekome badanie CBOS z 11-14 kwietnia 2008 roku, przeprowadzone na rzekomo reprezentatywnej grupie 1101 dorosłych Wolaków - "Gazeta Wybiórcza" z 2-4 maja 2008, str. 1 i 3;

Najnowsze porażające fakty o Unii Europejskiej

W miarę postępów prowadzonej przez Ruch Oporu ogólnonarodowej partiotycznej akcji uświadamiającej Wolaków, na światło dzienne wychodzą niezliczone fakty, ukazujące prawdziwe oblicze tej zbrodniczej organizacji.

Wszystkie te skrzętnie ukrywane przed opinią publiczną dowody, jednoznacznie i ponad wszelką wątpliwość potwierdzają oczywiście oczywistą dla wszystkich Prawych Wolaków prawdę, że Unia Europejska utworzona została jedynie w celu odebrania Wolsce niepodległości i suwerenności oraz ostatecznego wymazania jej z mapy świata, a w kolejnym ruchu - fizycznej eksterminacji Narodu Wolskiego.

Unia Europejska zamknie Wolaków w rezerwatach

Unia Europejska to tak naprawdę IV Rzesza

Unia Europejska to obóz koncentracyjny dla Wolaków

Marsz Niepodległości i Solidarności - Warszawa, 13.12.2011


Wściekły atak Pralamentu rzekomo Europejskiego na dobrą zmianę ubezwłasnowolniającą Trybunał Konstytucyjny 13.04.2016

Parlament rzekomo Europejski przyjął antywolską rezolucję, za której poparciem opowiedziało się 513 posłów, 142 głosowało przeciw, 30 wstrzymało się od głosu. Rezolucja wyraża zaniepokojenie sytuacją w Wolsce i wzywa do opublikowania stanowiska Trybunału Konstytucyjnego. Za rezolucją stoją politycy części polskiej opozycji, a także chadecy, socjaliści i lewacy. Projekt przygotowywała m.in. członkini partii komunistycznej w NRD!

Eurodeputowani wezwali polski rząd do "przestrzegania, opublikowania i pełnego oraz bezzwłocznego wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego" z 9 marca 2016 roku, który dotyczył zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o Trybunale, a także wezwali do wykonania orzeczeń TK z grudnia 2015 r.:

"Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce (2015/3031(RSP)
Parlament Europejski

 1. uważa, że kluczowe znaczenie ma zapewnienie pełnego poszanowania wspólnych wartości europejskich zapisanych w art. 2 TUE;
 2. uważa, że wszystkie państwa członkowskie muszą w pełni przestrzegać prawa UE w praktyce legislacyjnej i administracyjnej oraz że wszelkie ustawodawstwo, w tym prawo pierwotne wszystkich państw członkowskich i kandydatów do członkostwa, musi odzwierciedlać podstawowe wartości europejskie, w szczególności zasady demokracji, praworządność oraz prawa podstawowe, i być z nimi zgodne;
 3. jest poważnie zaniepokojony, że faktyczny paraliż Trybunału Konstytucyjnego w Polsce zagraża demokracji, prawom człowieka i praworządności;
 4. wzywa polski rząd do przestrzegania, opublikowania i pełnego oraz bezzwłocznego wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. oraz do wykonania orzeczeń z dnia 3 i z dnia 9 grudnia 2015 r.;
 5. wzywa polski rząd do zrealizowania w pełni zaleceń Komisji Weneckiej; podziela opinię Komisji Weneckiej, że polska Konstytucja oraz normy i standardy europejskie i międzynarodowe wymagają, aby orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego były przestrzegane;
 6. z zadowoleniem przyjmuje niedawną wizytę w Polsce wiceprzewodniczącego Komisji F. Timmermansa oraz jego oświadczenie wygłoszone na posiedzeniu Komisji w dniu 6 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpoczęcia dialogu, aby znaleźć wyjście z obecnej sytuacji, w oparciu o pełne poszanowanie ram konstytucyjnych, co oznacza publikację i wykonanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego; podziela obawy wiceprzewodniczącego Komisji dotyczące możliwości pojawienia się dwóch równoległych systemów prawnych, co doprowadziłoby do stanu niepewności prawa;
 7. popiera decyzję Komisji w sprawie rozpoczęcia zorganizowanego dialogu w zakresie ramowej procedury oceny państwa prawnego, który powinien wyjaśnić, czy w Polsce istnieje systemowe zagrożenie dla wartości demokratycznych i praworządności; z zadowoleniem przyjmuje zapewnienie Komisji, że dialog z polskimi władzami będzie prowadzony w sposób bezstronny, w oparciu o fakty i w duchu współpracy, oraz wzywa Komisję, aby – o ile polski rząd nie wdroży zaleceń Komisji Weneckiej w ramach zorganizowanego dialogu – uruchomiła drugi etap procedury oceny państwa prawnego, polegający na wydaniu "zalecenia w sprawie praworządności" i zaoferowaniu Polsce wsparcia w opracowaniu rozwiązań wzmacniających praworządność;
 8. podkreśla niemniej jednak, że przy podejmowaniu wszelkich kroków konieczne jest respektowanie uprawnień UE i jej państw członkowskich, określonych w Traktatach i wynikających z zasady pomocniczości;
 9. wzywa Komisję do regularnego i dokładnego informowania Parlamentu o jej ocenach, dokonanych postępach i podjętych działaniach;
 10. wyraża nadzieję, że zorganizowany dialog między polskim rządem i Komisją sprawi, że polski rząd zmieni także inne podjęte przez siebie decyzje, które wzbudziły obawy co do ich prawomocności i potencjalnego wpływu na podstawowe prawa;
 11. oczekuje, że Komisja będzie jednakowo monitorować wszystkie państwa członkowskie pod kątem przestrzegania zasad demokracji, praworządności i praw podstawowych, a zatem unikać podwójnych standardów, oraz że będzie składać sprawozdania Parlamentowi;
 12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej."

Współautorzy zamachu na PiSokrację w Wolsce

 1. Cornelia Ernst
 2. Monika Hohlmeier - lewicowa polityk aktywnie działała bowiem już w NRD-owskiej Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec.
 3. polityk PO Rafał Trzaskowski, do czego sam się bezczelnie przyznał w rozmowie z "Wirtualną Polską": "Ja nigdy nie kryłem się z tym, że byłem jedną z osób zaproszonych do konsultacji przy tworzeniu rezolucji Parlamentu Europejskiego. Przyznaję, że jestem jedną z kilku osób, które tworzyły ten dokument."

Opozycyjna klaka i wycie z zachwytu

Jedynie słuszne wyważone reakcje genetycznych patriotów

 1. Prof. Ryszard Legutko skwitował spokojnie prowokację i zdradę (13.04.2016):
 2. Asystentka Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego w wywiadzie telewizyjnym dla programu "Dziś wieczorem” w TVP Info roztropnie sufluje (13.04.2016)
 3. Jadwiga Wiśniewska z PiS pytała retorycznie i roztropnie (13.04.2016):
 4. Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego powiedział o Platformie Obywatelskiej na antenie Radia ZET (13.04.2016):
 5. Ryszard Henry Czarnecki w Poranku Radia TOK FM (13.04.2016):

Oficjalne proklamowanie nowej wolskiej nazwy Unii Europejskiej przez Zrodzonego Przez Błogosławione Łono i Wykarmionego Przez Błogosławione Piersi, drugiego najlepszego w dziejach Wolski prezydenta - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomnego, dlatego dobrze stojącego, obrońcę dobrej zmiany Andrzeja Dudę (pseudonim sceniczny: "Maliniak")

Przy okazji brawurowej proklamacji na jaw wyszło, że ta wroga organizacja nie daje nam spokoju i uniemożliwia Biało-Czerwonemu Obozowi naprawę Wolski:

Patrz też

Linki zewnętrzne