Patriotyzm genetyczny

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
G. J. Mendel - odkrywca praw rządzących dziedziczeniem P. g.
Pisum sativum - obiekt badań Mendla

Definicja

Patriotyzm genetyczny - termin określający charakterystyczny typ mutacji genetycznej, która wystąpiła w bliżej nieokreślonej przeszłości u przodków członków PiS oraz partii koalicyjnych. Wynik tej mutacji, a więc zestaw genów odpowiedzialnych za P. g., jest przekazywany potomstwu zgodnie z prawami ogłoszonymi w 1865 r. przez czeskiego mnicha, Gregora Johanna Mendla, na podstawie badań nad krzyżowaniem grochu siewnego (łac.: Pisum sativum).

Cechy mutantów P. g.

Długoletnie obserwacje pozwalają na stwierdzenie w trybie aksjomatycznym, że wszyscy mutanci P. g. (a więc członkowie Przewodniej Siły Narodu oraz formacji koalicyjnych) są w pełni przydatni do pełnienia najwyższych funkcji we wszelkich organach władzy ustawodawczej, sądowniczej, rządowej, samorządowej, jak również w dowolnych gremiach, instytucjach i/lub podmiotach z nimi związanych, w których zarobki odpowiadają ich unikatowemu genotypowi (co najmniej trzy średnie pensje krajowe + premia od 30 % wzwyż).

Badania naukowe w pełni uzasadniają postulaty mutantów p.g. o uprawnienia kombatanckie, dziedziczne stopnie wojskowe oraz wznowienia wypłat emerytury po przodku. Ponadto, mogą stanowić podstawę roszczeń dotyczących odszkodowań wojennych np. związanymi z uszkodzeniami cielesnymi (dolegliwości przodka po ciosie Krzyżaka otrzymanym pod Grunwaldem), amortyzacją wyposażenia wojennego (uszkodzenia szabli w bitwie pod Kircholmem) oraz sprzecznych z etyką transakcji ekonomicznych (przepicie całego żołdu i łupu wojennego po zdobyciu Moskwy podczas Dymitriady).

Zastosowanie

Mutacja P. g. stanowi - obok konieczności wykazania się znaczącym dorobkiem w zakresie ignorancji, posiadania kwalifikacji moralnych i doświadczeń charakterystycznych dla odnowicieli oraz podpisania stosownych weksli - jeden z warunków niezbędnych do kandydowania w wyborach parlamentarnych z list koalicji.

Oprócz powyższych warunków, mutacja P. g. uzupełniona dodatkowo o konieczność wykazania się wykształceniem podstawowym (po reformie - minimum pięcioklasowym) oraz umiejętnością formułowania myśli w języku polskim w mowie i piśmie na poziomie elementarnym, jest też warunkiem zajmowania najwyższych stanowisk kierowniczych w takich gremiach/podmiotach/jednostkach, jak np. Prezydium Rządu IV RP, ministerstwa, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Narodowy Bank Polski, KRRiT, Rada Etyki Mediów, Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, spółki Skarbu Państwa, agencje rządowe i samorządowe, CBA, Centralny Ośrodek Sportu, instytuty branżowe itp.

W okresie przejściowym (budowy IV RP i zwalczania układu) powyższe normy kandydowania i zajmowania stanowisk musiały z konieczności zostać złagodzone. W trybie stanu wojennego IV RP wystarczające kwalifikacje zostały ograniczone do 2 klas szkoły podstawowej, umiejętności podpisania się oraz wyrecytowania hymnu PiS. Dla potrzeb wewnętrznego zarządzania kadrami w PiS, dla celów rozpoznania członków zakwalifikowanych w trybie stanu wojennego w opisach ich tytułów dodaje się prefiks p.o. (pełniący obowiązki, nie mylić z Platformą Obywatelską!!!). Wzorcowym przykładem jest historia Śmiesznego Kazia z PiS.

Geneza

Mutacja P. g. została empirycznie stwierdzona i w dniu 21.03.2006 ogłoszona w wywiadzie na łamach 'Gazety Wyborczej" przez znanego teoretyka PiSjanizmu, wiodącego genetyka i strażnika czystości rasowej Wolaków oraz wybitnego erudytę, posła PiS Marka Suskiego, szefa mazowieckiego oddziału tej partii, odpowiedzialnego za listy kandydatów w wyborach samorządowych 2006 r.

Poniżej przytoczono w pełnym brzmieniu epokowy cytat, stanowiący formalne ogłoszenie wyników badań posła Suskiego:

Należy zaznaczyć, że poseł Suski sam jest mutantem P. g., co potwierdzone zostało przez szacowne grono genetyków, jakim jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Gremium to, w uznaniu jego zasług w dziedzinie genetyki, przyjęło w dniu 20.05.2006 posła Suskiego do grona swych członków (nr legitymacji 0068791). Wiekopomne to wydarzenie jest również ewenementem na skalę światową – poseł urodził się w 1958 roku, a walczył w Armii Krajowej w latach 1939 – 46!

Na zamieszczonym obok zdjęciu poseł z dumą prezentuje otrzymaną legitymację członkowską ŚZŻAK, a na jego fizjonomii wyraźnie widać cechy charakterystyczne dla występowania poważnych mutacji genetycznych.

Inne mutacje

Choć mutacja P. g. jest mutacją o charakterze wyjątkowo pozytywnym, w przyrodzie IV RP występują również - zgodnie z tezami wybitnego genetyka i ewolucjonisty Macieja Giertycha - mutacje negatywne, prowadzące do wykształcenia w zmutowanym organizmie wyjątkowo obrzydliwych i odrażających cech.

I tak przeciwieństwem mutacji P. g. jest tak zwana mutacja typu Wehrmacht. Mutacja taka powoduje, że dotknięty nią osobnik, a w szczególności jego potomstwo ex definitionewrogami narodu i elementami szarej sieci. Osobniki takie w sposób oczywisty nie mogą być pełnoprawnymi obywatelami IV RP, a tym bardziej zajmować jakichkolwiek funkcji w szeroko rozumianym aparacie władzy i jej otoczeniu.

Mutacja typu Wehrmacht występuje powszechnie i dotyczy prawie wszystkich Wolaków, oprócz członków koalicji Samo-Ligo-PiS, a w szczególności dotyczy członków PO oraz innych wykształciuchów i łże-elit.

Mutacja tego typu wykryta została i szczegółowo opisana jesienią 2005 roku, przez innego znanego i niezwykle wiarygodnego genetyka i badacza przyrody, Jacka Kurskiego.

Zagrożenia wynikające z krzyżówek homozygotycznych

Wynikający z II prawa Mendla model namnażania się patriotów genetycznych

Niezbadanym dotychczas przez naszych wybitnych genetyków obszarem jest krzyżowanie mutantów P. g. z mutantami typu Wehrmacht. Zgodnie z pierwszym prawem Mendla, potomstwo takich mutantów będzie miało zarówno geny typu P. g., jak i typu Wehrmacht (geny alleliczne).

Drugie prawo Mendla, dotyczące dziedziczenia dwóch lub więcej cech mówi, że cechy te (np. barwa i kształt nasion grochu siewnego), dziedziczą się niezależnie, co - jak obecnie wiadomo - jest słuszne, o ile geny determinujące te cechy nie są sprzężone, tzn. są zlokalizowane w różnych, niehomologicznych, chromosomach.

Jak dotychczas niestety nie zdołano stwierdzić, jaki charakter (dominujący, czy też recesywny) posiadają geny związane z omawianymi mutacjami. Jest to niezwykle istotne, gdyż w przypadku skrzyżowania rodziców homozygotycznych pod względem dwóch cech, np. jeden osobnik o dominujących cechach - żółtej barwie i okrągłym kształcie nasion (geny YYRR) i drugi o recesywnych - zielonej barwie i nieregularnym kształcie nasion (yyrr), otrzymamy w pokoleniu F1 jednolite potomstwo o genotypie YyRr, czyli żółtych i okrągłych nasionach, a w pokoleniu F2 cztery różne fenotypy, tzn. dominujący typ rodzicielski o nasionach żółtych, okrągłych, dwa nowe rekombinanty o nasionach żółtych i nieregularnych oraz o nasionach zielonych i okrągłych, oraz recesywny typ rodzicielski o nasionach zielonych i nieregularnych w stosunku 9:3:3:1.

Z powyższych rozważań jasno wynika, że od charakteru tych genów zależy przyszłość Wolski oraz los wszystkich Wolaków: jeżeli - Boże uchowaj! - geny P. g. miałyby charakter recesywny, to Naszej Ojczyźnie na przestrzeni kilku zaledwie pokoleń groziłby tragiczny zalew mutantów typu Wehrmacht, co równoznaczne byłoby z odrodzeniem Układu, szarej sieci i powrotem drapieżnego liberalizmu!

Zagadnienie to wymaga więc pilnego zbadania i ewentualnego podjęcia zdecydowanych kroków zapobiegających opanowaniu Wolski przez wrogów narodu, z rozważeniem wysiedleń i fizycznej likwidacji mutantów typu Wehrmacht.

Typowe przykłady mutantów

Mutacja pozytywna (patriotyzm genetyczny)

  1. Ojciec Kryże, podpułkownik, sędzia stalinowski i morderca sądowy, wydał około 100 wyroków śmierci - stanowi pełną legitymizację i potwierdzenie kompetencji ministra Andrzeja Kryże, automatycznie kwalifikuje go dożywotnio do grona Wielkich Wolaków,
  2. Rajmund Kaczyński, ojciec Braci Mniejszych, członek AK i jednodniowy uczestnik Powstania Warszawskiego, wykładowca na przyspieszonych studiach dla komunistycznych notabli PRL-u - stanowi pełną legitymizację i potwierdzenie kompetencji Lecha Kaczyńskiego na stanowisko prezydenta Wolski oraz Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko premiera Wolski, automatycznie kwalifikując ich dożywotnio do grona Wielkich Wolaków
  3. Dziadek, Jędrzej Giertych, w 1938 roku wychwalający potężny zdrowy hitleryzm, postulujący rozstrzelanie sprawców powstania poznańskich robotników w 1956 roku, piętnujący masowe wystąpienie mieszkańców Nowej Huty w obronie krzyża w 1960 roku, szkalujący Armię Krajową w wydanej w 1986 roku książce o dziejach Polski, w wydanej w 1982 roku w Londynie broszurze "Co robić! List otwarty do społeczeństwa w Kraju" piszący między innymi: "Myślę także, że rządy wojskowe stanowią dobre ramy, w których nowy etap pomyślnych przemian w życiu polskim może się dokonać."; ojciec, Maciej Giertych, w 1968 r. pochwalający publicznie inwazję wojsk układu warszawskiego na Czechosłowację, zwolennik wprowadzenia stanu wojennego i zbliżenia z ZSRR, doradca strony rządowej przy Okrągłym Stole - stanowią pełną legitymizację i potwierdzenie kompetencji ministra Romana Giertycha i rekomendację do zajmowania najwyższych stanowisk w IV RP, automatycznie kwalifikują go dożywotnio do grona Wielkich Wolaków.
  4. Do elitarnego grona najwybitniejszych patriotów genetycznych niewątpliwie zaliczony być musi również senator Skorupa Tadeusz, który okrył się nieśmiertelną sławą, przywracając do pamięci narodowej dawno zapomniane pojęcie góralskiego sporu o miedzę. Należy podkreślić, że w jego przypadku cecha ta przeniesiona została drogą bezpłciową (łac.: in vitro), z udziałem "niezliczonej rzeszy" księży i hierarchów Kościoła, z całą pewnością bez konieczności zamrażania senatora Skorupy Tadeusza. O wspaniałym tym osiągnięciu wolskiej nauki, poinformował sam senator Skorupa Tadeusz na stronie internetowej www.skorupatadeusz.pl:

Mutacja negatywna (typu Wehrmacht)

Przykład mutacji negatywnej wg wybitnego teoretyka zagadnienia J. Kurskiego
  1. Dziadek Juliusz Komorowski, uczestnik polskiej konspiracji na Litwie (POW), podczas II wojny światowej żołnierz AK w Wilnie ps. "Orawa". Ojciec Zygmunt Komorowski, uczestnik konspiracji za czasów tzw. Pierwszej okupacji sowieckiej i za okupacji niemieckiej tj. od 1939 do 1943 roku. Od jesieni 1943 roku żołnierz AK (3 i 6 brygada AK, ps. "Kor"). Stryj Bronisław Komorowski, zginął rozstrzelany w Wilnie w 1943 roku, w wieku 16 lat, za udział w konspiracji - zarówno miejsce zamieszkania przodków poza Polską, jak i pseudonim ojca: "KOR", przesądzają o niemożliwości pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych (w szczególności funkcji marszałka Sejmu IV RP) przez Bronisława Komorowskiego i kwalifikują go nieodwołalnie do grupy wrogów narodu,
  2. Dziadek Tuska, więziony w obozie koncentracyjnym, następnie wcielony do Wehrmachtu - przesądza o niemożliwości pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych, a w szczególności urzędu prezydenta IV RP przez Donalda Tuska, kwalifikuje go nieodwołalnie do grupy wrogów narodu.
  3. Dziadek, Bronisław Łabędzki, został w 1905 roku zesłany na Syberię za organizowanie strajku szkolnego. Ojciec, Janusz Niesiołowski, walczył z bolszewikami w 1920 roku, z Niemcami w 1939 roku, był żołnierzem Armii Krajowej. Stryj, Tadeusz Łabędzki był jednym z przedwojennych przywódców Młodzieży Wszechpolskiej - wszystko to przesądza o niemożliwości pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych (w szczególności funkcji wicemarszałka Senatu IV RP) przez Stefana Niesiołowskiego i kwalifikuje go nieodwołalnie do grupy wrogów narodu.
  4. Prapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapradziadek, Konrad Mazowiecki, odpowiada za sprowadzenie w 1226 r. Krzyżaków na ziemie polskie - przesądza o niemożliwości pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych w IV RP przez Tadeusza Mazowieckiego i kwalifikuje go nieodwołalnie do grupy wrogów narodu.
  5. Według wyjątkowo wiarygodnej relacji wybitnego Wolaka i europosła LPR Macieja Giertycha, stryjeczny dziadek Jacka Kuronia na czele bojówki PPS "[...] okradł w 1907 roku fabrykę [Giertycha] dziadka. Od tego zajścia zaczęły się kłopoty finansowe jego fabryki, które ostatecznie doprowadziły do bankructwa". Wyjaśnia to bez najmniejszych wątpliwości antywolski charakter całej działalności Kuronia i przesądza jednoznacznie, że był on wrogiem narodu i cynicznym zdrajcą IV RP.
  6. Wojciech Olejniczak jest politycznym wnuczkiem Jaruzelskiego, co kwalifikuje go do grupy stałych wrogów narodu. Na szczęście został on w dniu 14.11.2007 zdekonspirowany przez patriotę genetycznego Marka Suskiego.

Patrz też

Linki zewnętrzne