Historia Wolski

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Spis treści

Słowem wstępu


"Nie ukrywam, że uważam, że dzięki temu, że tak jest, ja przejdę do historii zapisany dobrze"
Jarosław Kaczyński w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim w audycji "Salon Polityczny Trójki" (08.01.2009)Wolska jako twór geo-polityczny jest obiektem wnikliwych badań historyków - szczególnie zacnego grona Kustoszy Muzeum IV RP.

Niewątpliwie okres, w którym przyszło nam żyć, jest swego rodzaju fenomenem na skalę światową. Możemy być dumni, że nasz kraj wpisał się na stałe na kartach historii jako kolebka nowej formy oświeconych rządów - kaczyzmu.

Swoją niepowtarzalność ustrój ten zawdzięcza wprawnemu łączeniu cech ustrojów obecnie na świecie istniejących, jak i tych z czasów przeszłych. Zauważyć można równoległe funkcjonowanie elementów ustrojów totalitarnych obok średniowiecznych systemów lennych.

Cała struktura silnie opiera się także o autorytet papieża, w szczególności Jana Pawła II. Po jego śmierci kompetencje przekazano Ojcu Tadeuszowi, co w konsekwencji doprowadziło do rozłamu w Kościele. Powstały w ten sposób narodowy Kościół Toruńsko-Katolicki jest kolejnym krokiem w stronę uniezależnienia Wolski. Mimo, że IV RP jest państwem młodym, a badacze mają dostęp do obfitych źródeł wiedzy, nie ma zgodności w niektórych kwestiach.

Zwiedzającym zainteresowanym historią Wolski, polecamy do obejrzenia również eksponaty:

Uwagi metodyczne

Zgodnie z zasadami periodyzacji przyjętymi dla dziejów powszechnych, historia Wolski rozpoczyna się w momencie wystąpienia w dziejach świata pierwszych symptomów lub sygnałów zwiastujących pojawienie się państwowości wolskiej, bądź też jakichkolwiek wydarzeń mających związek z przyszłym istnieniem tego bytu państwowego lub determinujących w przyszłości jego ideologię.

Według takiego podejścia, epoka historyczna wyłaniania się z mroków dziejów i kształtowania Wolski, rozpoczyna się około 4000 lat przed naszą erą i trwa do chwili obecnej. Jest to zatem epoka licząca co najmniej 6000 lat, w której przodkowie nasi przeszli bardzo dużą ewolucję społeczno-ekonomiczną, ustrojowo-polityczną i kulturalną, której badanie wymaga zorganizowanej, wystandaryzowanej i niesłychanie precyzyjnej metodyki.

Warsztat badawczy1)

Chociaż proces dziejowy stanowi jedną całość, a zadaniem badacza przeszłości jest syntetyczne ogarnięcie tej całości, to jednak jest on na tyle złożony i ma tak wiele różnorodnych przejawów, że naukowe ich śledzenie nie może się ograniczać do jednego punktu obserwacyjnego i do jednej, choćby najlepszej metody poznania. Inaczej bada się bowiem szczątki kostne człowieka, inaczej jego narzędzia, jeszcze inaczej zmiany krajobrazu w kręgu ludzkiego bytowania, fakty językowe, twory wyobraźni, treści zapisów itp.

Jest więc rzeczą porażająco oczywistą, że odtwarzanie procesu dziejowego w całej jego złożoności, wymaga współdziałania wielu dyscyplin naukowych, przy czym dla każdej z nich pozostałe odgrywać powinny rolę pomocniczych, oczywiście w postaci przetworzonych już wyników badawczych.

Źródła historyczne

Według dominującej obecnie wśród badaczy historii opinii,1) za źródło historyczne należy uważać wszelki ślad ludzkiej działalności, a więc zarówno zapisany tekst, jak i materiał, na którym go utrwalono, szczątki kostne ludzi i zwierząt, narzędzia pracy i sprzęty domowe, wszelkie zmaterializowane wytwory ludzkiej wyobraźni, fakty językowe w postaci nazw osobowych lub topograficznych, dokonane ręką człowieka zmiany krajobrazu, ale także i obecne w ludzkiej pamięci przekazy i tradycje.

Dominującą rolę w poznaniu dziejów Wolski odgrywają źródła pisane, w praktyce badawczej wspomagane jednakowoż w pewnym stopniu także wynikami badań archeologicznych.

Na potrzeby niniejszego opracowania, zastosowano nieznacznie zmodyfikowaną systematykę historycznych źródeł pisanych, opartą na klasycznej ich strukturze:

  1. Źródła dokumentowane - dominujące w badaniach, obejmujące zarówno grupę klasycznych źródeł historiograficznych (a więc powstałych z zamierzeniem informowania potomnych o pewnych wydarzeniach), jak i innych dokumentów, powstałych w jakimś doraźnym celu praktycznym, ale dostarczających znaczącej wiedzy o przeszłości
  2. Źródła narracyjne - przekazy medialne, stanowiące również ważne nośniki informacji o epoce i jej klimacie
  3. Źródła epistolarne - mające zasadniczo charakter pomocniczy, ale o stale rosnącym znaczeniu w dobie coraz bardziej intensywnej wymiany korespondencji między najwybitniejszymi postaciami na firmamencie tworzenia podstaw nowoczesnej państwowości Wolski i IV RP
  4. Źródła artystyczne - obejmujące przede wszystkim utwory literackie, ale także mniej lub bardziej wybitne dzieła z innych dziedzin sztuki, które wnoszą istotne informacje dotyczące epoki lub jej klimatu.

Obiektywizm badawczy

Podstawowym czynnikiem jakości każdego opracowania historycznego jest jego obiektywizm i niepodleganie w jakimkolwiek stopniu naciskom lub klimatowi aktualnie obowiązujących tendencji politycznych lub światopoglądowych, czy też aktualnym wymogom tak zwanej "poprawności politycznej".

Zespół autorów niniejszego opracowania przykładał olbrzymią wagę do zachowania pełnego obiektywizmu, stąd też praktycznie wszystkie znaczące fakty pojawiające się w kalendarium historii Wolski, zaopatrzone zostały w odsyłacze do konkretnych eksponatów, najczęściej prezentujących bezpośrednio i/lub przywołujących obiektywne źródła każdej znaczącej informacji.

Periodyzacja

Zgodnie z powszechnym w środowisku wnikliwych badaczy historii podejściem, polegającym na wyróżnianiu w każdej epoce historycznej spójnych okresów, charakteryzujących się dominacją określonych zjawisk, wydarzeń lub zachowań, również historia Wolski podzielona została na główne epoki oraz składające się na nie drobniejsze okresy historyczne.

Zapoznanie się przez zwiedzających z taką strukturą będzie na pewno pomocne w pełnym zrozumieniu porażającej logiki i nieuchronności historycznej powstania i trwania tysiącletniej (co najmniej, rzecz jasna!) IV Rzeczypospolitej, a z drugiej strony ułatwi zapamiętanie, utrwalenie w świadomości narodowej oraz przekazanie przyszłym pokoleniom Wolaków, pełnej prawdy o trudnych czasach wykuwania, hartowania się, utrwalania i wreszcie pełnego rozkwitu - wbrew niesłychanie agresywnym działaniom wszelkiej maści wrogów narodu - odrodzonej moralnie Wolski i wymarzonej przez dziesiątki pokoleń IV Rzeczypospolitej!


Ok. 4000 p.n.e. - 12.06.2001

Wieki ciemne (prehistoria, średniowiecze, I RP, II RP, PRL, III RP)13.06.2001 - 24.09.2005

Wolska Przedkongresowa – dojrzewanie narodu do Wielkiej Odnowy Moralnej

Okres Wielkiego Oczekiwania Przedrewolucyjnego25.09.2005 - 21.10.2007

Młoda Wolska, II Kongresówka lub Republika Kongresowa

Dojście do władzy sił wolności i postępu

Okres małej stabilizacji – wykuwanie zrębów władzy narodu

Niezłomna walka z kontrrewolucją Układu

Okres ofensywy dyplomatycznej i porażających sukcesów na arenie międzynarodowej

Okres Drugiej Wielkiej Czystki, zwany też Okresem Czystki Wydłużonej

Okres ofensywy kontrrewolucyjnej Układu22.10.2007 - 31.03.2008

Okupacja Wolski przez liberałów – czasowa utrata suwerenności IV RP

Putinada – okres wielkiego terroru liberałów

Początki ogólnowolskiego Ruchu Oporu przeciw okupantom i kształtowanie zrębów Wolskiego Państwa Podziemnego

Okres rozkładu i powolnego upadku państwowości Wolskiej pod rządami liberałów01.04.2008 - 08.04.2009

Województwo Wolskie – Wolska pod panowaniem Unii Europejskiej

Okres metodycznego wyniszczania i degradacji Wolski przez zaborców

Okres wielkich inicjatyw niepodległościowych - konsolidacja patriotycznego Ruchu Oporu przeciw okupantom oraz imperialnym zapędom Rosji wokół Kancelarii Prezydenta

Wielka ofensywa patriotycznego Ruchu Oporu pod przewodnictwem Ojca Narodu09.04.2009 - 10.04.2010

Naród Wolski w obliczu brutalnych represji okupantów

Okres nasilonych represji i prowokacji okupantów przed wyborami do Europarlamentu

Okres bezpośredniego terroru fizycznego okupantów po ich traumatycznej porażce w wyborach do Europarlamentu

Okres systematycznego rozbudzania świadomości niepodległościowej i kształtowania postaw patriotycznych Wolaków przez Ruch Oporu

Okres Wielkiej Brutalnej Czystki w służbach specjalnych

Okres intensywnych przygotowań do powrotu do władzy patriotów reprezentujących ogólnonarodowe siły Postępu i Rozwoju11.04.2010 - 06.09.2010

Wzniesienie się uczuć patriotycznych po zamachu i mordzie smoleńskim

Okres podnoszenia głów przez Prawych Wolaków, zjednoczonych bohaterską śmiercią prezydenta u bram Katynia

Okres Wielkiego Porozumienia Antyliberalnego zwany Okresem Postpostkomunistycznym

Okres Wielkiej Smuty po bezprawnym ogłoszeniu Bronisława Samozwańca (pseudonim operacyjny: "Gajowy") zwycięzcą zmanipulowanych wyborów prezydenckich07.09.2010 - 12.12.2010

Kondominium Rosyjsko-Niemieckie - ostateczna utrata państwowości Wolski

Zainstalowanie i utrwalanie Kondominium rosyjsko-niemieckiego

Okres bezpośredniego terroru i krwawych represji wobec Ruchu Oporu, zwany Okresem Zabijania Opozycji

Okres Schyłku Rządów Platformy, zwany także Okresem Oddechu na Plecach lub Okresem Odwróconego Wahadła

Okres zorganizowanego zastraszania i eksterminacji Ruchu Oporu oraz sympatyzujących z nim Prawych Wolaków przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, zwany także Okresem Dyktatu Mocy

Okres haniebnego wyprowadzenia brutalnej kampanii wyborczej okupantów za granicę pod pretekstem prezydencji Wolski w Unii Europejskiej

Okres triumfalnego marszu Ruchu Oporu po miażdżące zwycięstwo w wyborach 9 października 2011 roku13.12.2011 - 26.08.2012

Wolska na drodze z Konzentrationslager w landzie IV Rzeszy do Chin

Okres ogólnonarodowego zrywu patriotycznego po sfałszowanych wyborach parlamentarnych - przygotowania do Anschlussu Budapesztu i Wielka Insurekcja Kościusz Kaczyńskowska

Do Chin przez Budapeszt

Okres intensywnych przygotowań Narodu do przedterminowych wyborów 2012 roku

Wojna rosyjsko-wolska27.08.2012 - 06.07.2013

Budowa IV RP Minus Ziobro

Okres formułowania i wdrażania podstaw ideologicznych IV RP Minus Ziobro (kryptonim: IVRP-0)

Okres intensywnego budzenia Wolski (niem.: Wolen erwache) do ogólnonarodowego powstania przeciwko znienawidzonym okupantom

Wolska Obudzona (niem.: Wolen aufgeweckt) - okres po ogłoszeniu ogólnowolskiego powstania przeciwko okupantom

Okres eskalacji masowych brutalnych represji okupantów wobec Wolaków Obudzonych

Początek Wielkiej Ogólnowolskiej Rewolucji Obudzonych Odurzonych Oburzonych

Zwycięstwo Wielkiej Ogólnowolskiej Rewolucji Obudzonych Odurzonych Oburzonych - początek Wielkiej Ogólnowolskiej Rewolucji Gardzących


07.07.2013 - 25.05.2014

Wielki Niepowstrzymany Marsz Ruchu Oporu do odzyskania Wolski po miażdżącym zwycięstwie w wyborach prezydenta Elbląga

Okres intensywnych przygotowań do ogólnowolskiego Powstania Wrześniowego

Powstanie Wrześniowe

Okres brutalnych represji wobec patriotycznej elity intelektualnej Wolski w zemście za gigantyczny sukces Powstania Wrześniowego

Godzina "W" - II Powstanie Warszawskie

Konsolidacja międzynarodowego środowiska najwybitniejszych niezależnych uczonych w obliczu represji i eskalacji kłamstwa smoleńskiego po haniebnym stłumieniu II Powstania Warszawskiego

"Za wolność naszą i waszą" - Wielki sojusz Ruchu Oporu z Ukrainą i budowa Polsko-Ukraińskiej Powstańczej Armii (PUPA)

Ruch Oporu w zwycięskim marszu ku ostatecznemu zdemaskowaniu haniebnego kłamstwa smoleńskiego i obaleniu mitu "pancernej brzozy"

Wielka ofensywa patriotycznego Ruchu Oporu przed sfałszowanymi wyborami do Europarlamentu


27.05.2014 - 08.10.2014


Ogólnonarodowy patriotyczny zryw po sfałszowanych wyborach do Parlamentu Europejskiego

Do prawdziwej wolności Wolski przez Turcję

Agonia reżimu okupacyjnego po bohaterskim ujawnieniu przez tygodnik "Wprost" kompromitujących "taśm prawdy"

Wielki zwycięski marsz ogólnonarodowej prawicy, zjednoczonej pod przywództwem Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie-Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, po ostateczne odzyskanie Wolski ze szponów przestępczego reżimu okupacyjnego


09.10.2014 - 24.05.2015

Budowa IV RP Minus Ziobro Plus Ziobro

Okres konsolidacji sił patriotycznych i utrwalania idei Zjednoczonej Prawicy przed ostatecznym zwycięstwem nad reżimem

Powstanie Listopadowe - ogólnonarodowy zryw po haniebnie sfałszowanych wyborach samorządowych

Okres ogólnowolskiej mobilizacji Ruchu Oporu w obliczu represji po brutalnym stłumieniu przez okupantów Powstania Listopadowego

Powstanie Grudniowe

Okres ostatecznej kompromitacji i degrengolady przestępczego reżimu liberałów

Radosne ogólnonarodowe przygotowania do ostatecznego odzyskania Wolski z brudnych łap okupantów


25.05.2015 - 25.10.2015

"Cała władza w ręce PiS!" - niepowstrzymany marsz Ruchu Oporu ku pełni władzy

Tworzenie zrębów odrodzonej IV RP pod genialnym przewodem Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie-Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego oraz jego bezpośredniego podwładnego, prezydenta Andrzeja Dudy

Społeczeństwo w obliczu zmasowanych aktów brutalnych represji okupantów po miażdżącym zwycięstwie Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich

Okres formułowania podstawowych pryncypiów i zadań PiSjanistycznej władzy ludowej do pilnego wdrożenia po zdobyciu przez Ruch Oporu pełni władzy

Ostateczna agonia skompromitowanego reżimu okupacyjnego i jego ostatnie zbrodnie przeciwko Wolsce i Wolakom

Okres stopniowej odbudowy pozycji Wolski na arenie międzynarodowej dzięki gigantycznym sukcesom drugiego najlepszego w dziejach Wolski prezydenta - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - Andrzeja Dudy

Początek wielkiego odrodzenia wolskiej nauki dzięki porażającym odkryciom Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego


25.10.2015 - 04.02.2016

Wielkie Odrodzenie IV RP po uwolnieniu umęczonej Wolski spod jarzma reżimu liberałów

Rozpoczęcie wielkiego patriotycznego dzieła budowy Biało-Czerwonego Obozu

Wolonia Restituta - budowa podstaw odrodzonej IV RP przez Megamocny rząd Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego

Niezłomna walka Biało-Czerwonego Obozu z rozpaczliwą ofensywą kontrrewolucyjną niedobitków ancien régime'u

Odnowiona IV RP w obliczu interwencji obcych mocarstw, wezwanych na pomoc przez najgorszy sort Wolaków

Okres wielkiej patriotycznej czystki i eliminacji elementów antyPiSjanistycznych z życia społecznego


04.02.2016 - 05.02.2016

"Dni wielkiej nadziei" - IV RP na drodze do obiektywnej prawdy o zamachu i mordzie smoleńskim oraz sprawiedliwego ukarania sprawców

Okres intensywnych prac nad zamachem i mordem smoleńskim, zakończony błyskawicznym odkryciem obiektywnej prawdy o wybuchu na pokładzie


08.02.2016 - 16.12.2016

Heroiczna walka Biało-Czerwonego Obozu z kolejną falą bezprzykładnej agresji obcych mocarstw, skoordynowaną z atakami wewnętrznymi najgorszych sortów

Początek kontrrewolucji inspirowanej przez wrogów zewnętrznych

Okres bezpośrednich aktów terroru fizycznego wymierzonych w przywódców Biało-Czerwonego Obozu

Okres haniebnego włączania się wszelkiej maści skompromitowanych łże elit do krucjaty przeciwko Biało-Czerwonemu Obozowi

Okres wielkiego triumfu prawdy i sprawiedliwości dziejowej - Jarosław Kaczyński Naczelnikiem IV RP!

Okres zbawiennej dla IV RP kohabitacji Naczelnika IV RP Jarosława Kaczyńskiego z jej Królem i Panem, Jezusem Chrystusem


16.12.2016 - 05.01.2017

Wybuch sterowanego przez Donalda Tuska i opłacanego przez obce mocarstwa puczu przeciwko IV RP, zwanego też "Puczem kanapkowym"

Okres haniebnej okupacji Sejmu i wściekłych prób opanowania go przez komando kontrrewolucjonistów, bojówki KOD i snajperów


10.01.2017 - 11.04.2017

Gigantyczne sukcesy polityki zagranicznej Biało-Czerwonego Obozu

Okres nawiązywania stosunków dyplomatycznych i owocnej współpracy z bratnim mocarstwem San Escobar

Okres przygotowań do objęcia funkcji Przewodniczącego Rady Europejskiej przez Jacka Saryusz-Wolskiego, jedynie słusznego kandydata wyznaczonego na to stanowisko osobiście przez Naczelnika IV RP, Jarosława Kaczyńskiego

Okres porządkowania spraw IV RP po gigantycznym sukcesie na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli, określanym tajnym kryptonimem "27:1"


Od 13.04.2017

Ostatnie konwulsyjne podrygi skompromitowanego i skorumpowanego do cna wymiaru sprawiedliwości przed jego ostatecznym oczyszczeniem i odzyskaniem dla Narodu Wolskiego

Nasilenie haniebnych cyrkowych sztuczek oszalałych z przerażenia najgorszych sortów i elementów animalnych, przyczajonych w różnych ogniwach i strukturach nieoczyszczonego jeszcze dostatecznie wymiaru sprawiedliwości

Okres gigantycznych sukcesów Biało-Czerwonego Obozu i megamocnego rządu w walce z bezprzykładną brutalną ingerencją obcych mocarstw w kluczowe dla przyszłości IV RP procesy reformy sądownictwa

Druga ofensywa kontrrewolucyjna antywolskiego spisku elementów animalnych, najgorszych sortów, Targowiczan oraz zdradzieckich mord i kanalii

Kolejna haniebna próba puczu totalnej opozycji, która wykorzystuje przechadzających się po Warszawie turystów, uzbrojonych przez osławionego George'a Sorosa w znicze bojowe o ogromnej sile rażenia

Okres eskalacji brutalnych ingerencji obcych mocarstw w wewnętrzne sprawy Wolski dla wsparcia zdradzieckich puczystów

Okres haniebnej antywolskiej kampanii propagandowej i brutalnej krucjaty ogólnoświatowego spisku wszelkiej maści parchów (copyright by Rafał Ziemkiewicz), prowadzonej w celu obarczenia Wolski odpowiedzialnością za tak zwany "Holocaust"

Kontynuacja odbudowy wizerunku IV RP na arenie międzynarodowej oraz konsekwentne reformowanie zrujnowanej pod rządami liberałów umęczonej Ojczyzny

Okres wielkich inicjatyw dyplomatycznych Biało-Czerwonego obozu

Okres systematycznego wdrażania dobrej zmiany do procesów życia społecznego, politycznego i gospodarczego IV RP

Niestrudzone wdrażanie wielkiej reformy skompromitowanego i skorumpowanego wymiaru sprawiedliwości

Okres brawurowych działań na rzecz ostatecznego rozwiązania kwestii Sądu Najwyższego

Ostateczne powstanie Wolski z kolan dzięki wypracowaniu braterskiego partnerstwa "jak równy z równym" z przodującym mocarstwem świata - Stanami Zjednoczonymi!

Odbudowa perfekcyjnie niezależnych samorządów po miażdżącym sukcesie Biało-Czerwonego Obozu w wyborach samorządowych

Ogólnonarodowa euforia po gigantycznym zwycięstwie wyborczym sił patriotycznych

Haniebne prowokacje i akcje sabotażowe totalnej opozycji oraz jej zagranicznych mocodawców, podważające zwycięstwo wyborcze Naszej Partii oraz jej inne gigantyczne sukcesy

Uporczywa walka Biało-Czerwonego Obozu z precyzyjnie zaplanowaną i rozpętaną przez totalną opozycję haniebną kampanią nienawiści do Naszej Partii i najprawszych z prawych Wolaków oraz najwybitniejszych młodych fachowców

Czas dynamicznego rozkwitu IV RP oraz rosnącego dobrobytu Wolaków, hojnie obdarowywanych przez Ojca Narodu

"Piątka Kaczyńskiego" - pierwsze wspaniałe prezenty od Naszego Umiłowanego Przywódcy, Naczelnika Państwa Wolskiego, Skromnego Pracownika Winnicy Pańskiej, Dobrego Pasterza i Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego

Budowanie pojednania i wspólnoty Narodu Wolskiego poprzez brawurowe wdrażanie procesów oczyszczenia Wolski z ludzi niegodnych

Nasilenie haniebnych wściekłych ataków, brutalnych prześladowań i prób dyskredytowania najwybitniejszych reprezentantów Biało-Czerwonego Obozu oraz bohaterskich kapłanów, z najwyższym poświęceniem katechizujących dzieci i młodzież

Ostateczne powstanie Wolski z kolan i gigantyczny awans do dumnej pozycji siedzącej, dzięki osiągnięciu pełnego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Północnej) na zasadach pełnej równości

Okres bezprecedensowych osiągnięć i pokaz gigantycznej mocy sprawczej na polu polityki zagranicznej

Kontrofensywa antywolskich sił i haniebne działania odwetowe unijnych organów w reakcji na kolejne błyskotliwe sukcesy wolskiej dyplomacji

Okres wielkich inicjatyw gospodarczych i kampanii społecznych Biało-Czerwonego Obozu

Kontynuacja procesów sukcesywnego porządkowania i oczyszczania kolejnych nieodnowionych jeszcze obszarów życia społecznego po zwycięstwie Biało-Czerwonego Obozu w sfałszowanych wyborach październikowych

Okres ogólnonarodowej euforii i patriotycznego wzmożenia po miażdżącym zwycięstwie wyborczym Naszej Partii

Rozpaczliwa kontrofensywa czujących śmiertelne zagrożenie sił antyPiSjanistycznych w celu zatrzymania kluczowej dla przyszłości IV RP Wielkiej Reformy Wolskiego Sądownictwa, podstępnie opanowanego przez złowrogą kastę złodziei i komunistów

Eskalacja brutalnych haniebnych ataków zagranicznych ośrodków dywersyjnych, wezwanych na pomoc przez totalną opozycję

Konsekwentne utrwalanie władzy ludu pracującego miast i wsi oraz wdrażanie reform kolejnych obszarów życia publicznego w IV RP

Kontynuacja procesów budowy pozycji IV RP oraz jej wizerunku na arenie międzynarodowej

Okres brawurowego odkłamywania przez lata zafałszowywanej przez liberałów rzeczywistości oraz błyskotliwych sukcesów ostatecznie uwolnionych od wrogich elementów służb specjalnych

Wolska w obliczu pandemii koronawirusa, wywołanej przez określone siły haniebnym atakiem bronią biologiczną

Ogólnonarodowe wzmożenie przed praktycznie pewnym już objęciem urzędu Prezydenta Najjaśniejszej IV RP na drugą kadencję przez Andrzeja Dudę

Obrzydliwe manipulacje i prowokacje mające uniemożliwić lub opóźnić historyczny wybór Zrodzonego Przez Błogosławione Łono i Wykarmionego Przez Błogosławione Piersi, drugiego najlepszego w dziejach Wolski prezydenta - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomnego, dlatego dobrze stojącego, obrońcy dobrej zmiany Andrzeja Dudy (pseudonim sceniczny: "Maliniak")

Wspaniałe sukcesy wolskiej nauki, myśli technicznej oraz dalekowzrocznej polityki demograficznej|Wspaniałe sukcesy wolskiej nauki, myśli technicznej oraz dalekowzrocznej polityki demograficznej|Wspaniałe sukcesy wolskiej nauki, myśli technicznej oraz dalekowzrocznej polityki demograficznej

Wolska i Wolacy w radosnym oczekiwaniu na nieuchronny wybór Zrodzonego Przez Błogosławione Łono i Wykarmionego Przez Błogosławione Piersi, drugiego najlepszego w dziejach Wolski prezydenta - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomnego, dlatego dobrze stojącego, obrońcy dobrej zmiany Andrzeja Dudy (pseudonim sceniczny: "Maliniak") na drugą kadencję

Konsekwentna kontynuacja procesów utrwalania władzy Naszej Partii i niestrudzonego oczyszczania Wolski z sił i elementów wrogich i obcych ideologicznie

Bezczelne prowokacje wszelkiej maści najgorszych sortów i elementów animalnych w haniebnej reakcji na ponowny wybór Zrodzonego Przez Błogosławione Łono i Wykarmionego Przez Błogosławione Piersi, drugiego najlepszego w dziejach Wolski prezydenta - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomnego, dlatego dobrze stojącego, obrońcy dobrej zmiany Andrzeja Dudy (pseudonim sceniczny: "Maliniak")

Bohaterska walka Biało-Czerwonego Obozu ze śmiercionośną epidemią koronawirusa, przywleczoną przez poprzebieranych za imigrantów islamskich terrorystów

Niestrudzona walka z głęboko zakonspirowanym w strukturach totalnej opozycji, brawurowo zdemaskowanym SS-mańskim komandem, które zdołało zinfiltrować dziesiątki podmiotów i środowisk

Konsolidacja ogólnonarodowych sił patriotycznych i utrwalanie świetlanych idei Biało-Czerwonego Obozu

Heroiczne działania bohaterskich niepokornych Mediów Narodowych, a zwłaszcza perfekcyjnie odnowionej i odpolitycznionej Telewizji publicznej

Cały Naród entuzjastycznie buduje Wolski Ład!2047
Przypisy

1)  Za: Wyrozumski J.: "Historia Polski do roku 1505", Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1984, ISBN 83-0103732-6, s. 5-7

Patrz też

Linki zewnętrzne